TEHNIKA I KRIVICA U DELU KARLA JASPERSA

Ključne reči: aparat, Jaspers, krivica, masa, odgovornost, poredak, tehnika

Apstrakt

Karl Jaspers razumeva tehniku kao zbir mogućnosti čoveka da utiče na prirodu i da je menja, a da bi poboljšao sopstveni položaj ili ostvario neku nameru. Tehnika je za njega jedan od određujućih faktora ljudske povesti, do te mere da je nekoliko povesnih razdoblja koje Jaspers prepoznaje upravo definisano tehnikom koja je tada nastajala ili se već koristila. Opšti naučni i tehnološki napredak koji se desio oko osamnaestog veka neposredno je uticao na porast svetske populacije, koja je, opet, zahtevala složen aparat poretka mase da bi se održala. Taj aparat u velikoj meri utiče na poziciju savremenog čoveka, i to najčešće štetno, time što ga uniformno niveliše i odvaja od njegovog istorijskog izvorišta. Odgovornost za uspostavljanje i održavanje ovakvog poretka ne može biti ni krivična ni politička, ali je zato moralna. To znači da u trenutnoj situaciji nema mnogo smisla raspravljati o tome čija je odgovornost to što se do ovakvog poretka uopte došlo, ali da smo, konverzno, svi neposredno odgovorni ukoliko učestvujemo u perpetuiranju te situacije, i da smo svi odgovorni za njeno eventualno smenjivanje.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA