U uređivačkoj koncepciji časopisa Arhe duže od decenije imaju svoje mesto kako tematske celine koje u središte istraživačke pažnje postavljaju velika imena filozofske tradicije, tako i temati u kojima pulsiraju problemi savremenog filozofskog mišljenja. Osnovu takve koncepcije čini nastojanje da se iznova kreiraju misaone pretpostavke za sintezu te dve orijentacije, a ne samo za njihovu koegzistenciju. Istom namerom je vođena odluka Uredništva da temat u 24. svesci Arhea posveti filozofiji jezika. S jedne strane, poimanje jezika obrazuje problemski krug bez koga nije moguća samoidentifikacija savremene filozofije. Istovremeno, ta samorefleksija savremenosti intenzivira se jedino u dijalogu s životom pojma jezika u povesti filozofije. Tekstovi koji sačinjavaju temat specifične su manifestacije aktuelnog života pojma jezika u filozofiji, ali i putanje za njegova buduća uobličenja. Savremena shvatanja jezika još uvek nisu odgovorila radikalnosti kapitalne Hegelove teze o jeziku kao manifestujućem ozbiljenju duha. Ta se Hegelova teza svestrano propituje u tekstu Milenka A. Perovića. Norbert Valc i Damir Smiljanić kritički valorizuju nasleđe analitičkog poimanja jezika i zastupaju ideju jedne integrativne filozofije jezika. Una Popović problem jezika Hajdegerove filozofije povezuje s problematizacijom jezika u Hajdegerovoj filozofiji, ali i s problemom sâmog Hajdegerovog poimanja filozofije. U radu Nemanje Mićića filozofija jezika sagledana je kao konstanta u različitim fazama Vitgenštajnovog filozofskog rada.

Rubrika Istraživanja donosi tekstove koji predstavljaju rezultate rada na naučno-istraživačkom projektu „Nastava filozofije u srpskim gimnazijama Vojvodine u međuratnom periodu“. Željko Kaluđerović analizira zastupljenost filozofskih predmeta i tema u međuratnim godinama Novosadske gimnazije. Zamisao unapređenja međuratne prosvetne politike u tekstu Dragana Prola je istraživana tragom rukopisne zaostavštine Svetislava Banice.

U rubrici Predavanje objavljujemo tekst predavanja prof. dr Otfrida Hefea o Kantovom spisu O večnom miru. Predavanje na tu temu Hefe je održao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. S nemačkog jezika tekst je preveo Dragan Prole.

Tekstovi koji čine rubriku Studije i ogledi tematizuju različite istorijsko-problemske celine. Željko Škuljević raspravlja o filozofskom ateizmu, ističući značenje pojedinih, često zanemarivanih etapa u njegovom formiranju. U teoriji prirodnog zakona Tonći Kokić vidi temelj integrisanosti etike u celovitost stoičkog filozofskog sistema. Muamer Halilović obnavlja pitanje o odnosu religije i etike i istražuje način na koji tu relaciju shvata Mula Sadra Širazi. U tekstu Dejana Doneva pažnja se posvećuje etici istraživanja i savremenim kodifikacijama etičkog mišljenja.

U rubrici Prilozi Nikolina Iris-Filipović prikazuje knjigu Život i djelo Pavla VukPavlovića, koju je napisao Milan Polić. Letopisne beleške posvećene su aktivnostima nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju tokom 2015. godine.

Objavljeno: 17. 06. 2016.