(1)
SMILJANIĆ, D. LAJZEGANGOVA INTERPRETACIJA MISAONE FORME KOD HEGELA. arhe 2013, 3.