TRANSPLANTACIJA ORGANA U SVETLU NOVOG ZAKONA: PRAVNE I ETIČKE NEDOUMICE

  • JAGODA DRLJAČA Institut društvenih nauka u Beogradu, Centar za pravna istraživanja
Ključne reči: Zakon o presađivanju ljudskih organa, donorstvo, saglasnost, etika

Apstrakt

Novi Zakon o presađivanju organa doneo je brojne nedoumice kako stručnoj, tako i laičkoj javnosti vezano za prihvatanje opt out modela, registra donora, lica koja dokidaju doslednu primenu principa pretpostavljene saglasnosti. Autor pokušava da odgovori na pravne i etičke nedoslednosti.

Reference

Klajn Tatić, Vesna (2007), „Uzimanje organa od umrlih davalaca – medicinski, etički i pravni problem”, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, Vol. XLI, br. 3, str. 271-287.

Perović, Milenko A. (2001), Etika, Grafomedia, Novi Sad.

Perović, Milenko A. (2013), Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad.

Radišić, Jakov (2004), Medicinsko pravo, Nomos, Beograd.

Samardžić, Jure/Lovrić, Daniel/Miličić, Davor (2011), „Transplantacija srca – indikacije, kontraindikacije i dugoročno liječenje transplantiranih bolesnika”, u Medix, ožujak – travanj br. 92/93, str. 160-164.

Weyrauch, Samantha (1999), „Acceptance of Whole Brain Death Criteria for Determination of Death: A Comparative Analysis of the United States and Japan”, Pacific Basin Law Journal 17 (1/1999) str. 91-123.

Zakon o transplantaciji organa, „Službeni glasnik RS”, broj 72, 2009.

Zakon o presađivanju ljudskih organa, „Službeni glasnik RS”, broj 57, 2018.
Objavljeno
18. 06. 2020.
Sekcija
TEMA BROJA