EPAGOGIJA I PROBLEM RELACIONIZMA U PLATONOVOM HIPIJI VEĆEM

Glavni sadržaj članka

IVA DRAŠKIĆ VIĆANOVIĆ

Apstrakt

Tema teksta je koncepcija lepote u Platonovom Hipiji Većem. Autor analizira sve definicije lepote koje su ponuđene u dijalogu i kao ključnu metodu prepoznaje epagogiju koja se odvija u dva smera: prvi – kroz predmete, objektivno i stiže do prikladnosti (prepon) kao određenja lepote, što podrazumeva relaciju prema svrsi, dakle relacionizam, a samim tim, u Platonovom misaonom sistemu i relativizam; drugi smer epagogije je ka subjektivnoj svesti, odakle proizlazi definicija lepote kao onoga što donosi zadovoljstvo čulima, što opet znači uspostavljanje relacije, ovog puta prema čovekovoj čulnosti, odnosno svesti; Relacionizam se pojavljuje ponovo implicirajući opet, neizbežno, relativizam. Prema autorovom mišljenju, upravo to je razlog Platonovog odustajanja – kada je lepota u pitanju – od  načina istraživanja i metodskog postupka preduzetog u ovom njegovom ranom dijalogu.

Detalji članka

Kako citirati
DRAŠKIĆ VIĆANOVIĆ, I. (2019). EPAGOGIJA I PROBLEM RELACIONIZMA U PLATONOVOM HIPIJI VEĆEM. Arhe, 15(30), 83–97. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2238
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Draškić Vićanović, Iva, „Forma kao izraz funkcije“, THEORIA, Beograd 2010, Broj 4, godina LIII, str. 73 – 86.
Grube, G. M. A., „The Logic and Language of the Hippias Major“, Classical Philology, Vol. 24, No. 4 (Oct., 1929), pp. 369-375.
Grasi, Ernesto, Teorija o lepom u antici, SKZ, Beograd 1974.
Grubor, Nebojša, Lepo, nadahnuće i umetnost podražavanja, Plato, Beograd 2012.
Hoerber, Robert George, Kyne , Estella, „Plato's Hippias Major“, The Classical Journal, Vol. 50, No. 4 (Jan., 1955), pp. 183-186.
Hyland, Drew. A, Plato and the Question of Beauty, Indiana University Press 2008.
Ksenofont, Uspomene o Sokratu, BIGZ, Beograd 1980.
Platon, Hipija Veći, u Dijalozi, Grafos, Beograd 1982.
Platon, Kratil, Teetet, Sofist, Državnik, Plato, Beograd 2000.
Plato, Hippias Major, Commentary and Essay by Paul Woodruff, Indianapolis, Cambridge 1982.
Rosen, Stanley, Plato’s Sophist: Drama of Original and Image, New Haven and London, Yale University Press, 1983.
Sider, David, „Plato's Early Aesthetics: The Hippias Major“, The Journal of Aesthetics and Art Criticism,Vol. 35, No. 4 (Summer, 1977), pp. 465-470.
Tartalja, Ivo, Do praestetike, IKZS, Sremski Karlovci, Novi Sad 2007.
Tatarkiewicz, Wladyslaw, History of Aesthetics, Mouton, The Hague, Paris 1970.
Zurovac, Mirko, Tri lica lepote, Službeni glasnik, Beograd 2007.