MESTO SPEKULATIVNE GRAMATIKE U RANOJ HAJDEGEROVOJ FILOZOFIJI

Glavni sadržaj članka

BOJAN SRETOVIĆ

Apstrakt

Hajdegerovi često zapostavljeni rani radovi o logici sadrže naznake onoga što će kasnije postati poznato kao njegov „okret ka jeziku“. Podstaknut Huserlovom tvrdnjom, iznesenom u „Logičkim istraživanjima“, da postojanje apriornih zakona koji određuju moguće forme značenja govori u prilog osnovanosti stare ideje univerzalne gramatike, Hajdeger će ponuditi fenomenološko čitanje spisa Dunsa Skota De modis significandi. Pored fenomenologije kao dominantne struje, u svom habilitacionom radu Hajdeger će na jednom mestu pokušati da izmiri zahteve neosholastike, neokantovstva i filozofije života. Neokantovsko bavljenje problemom graničnih fenomena suda, poput impersonalija, pitanja i negativnih sudova, imaće poseban značaj za Hajdegera. Iako će Laskova metagramatička teorija predikacije ustupiti mesto Huserlovoj ideji čiste gramatike, upliv Laskove misli na Hajdegerovo rano delo biće nemerljiv. Njegovo razmatranje uloge refleksivnih kategorija ukazaće Hajdegeru na skrivene strukture živog jezika iz kojih filozofski govor mora da crpe.

Detalji članka

Kako citirati
SRETOVIĆ, B. (2021). MESTO SPEKULATIVNE GRAMATIKE U RANOJ HAJDEGEROVOJ FILOZOFIJI. Arhe, 17(34), 131–157. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.131-157
Sekcija
TEMA BROJA
Author Biography

BOJAN SRETOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Bergson, Henri (1912), Schöpferische Entwicklung, prevela G. Kantorowicz, Jena: Eugen Diderichs.

Bergson, Henri (1978), Ogled o neposrednim činjenicama svesti, preveo F. Pašić, Beograd: Mladost.

Brentano, Franz (1862), Von der mannigfachen Bedeutung des Seiendes nach Aristoteles, Freiburg im Breisgau: Herder'sche Verlagshandlung.

Caputo, John D. (1974), „Phenomenology, Mysticism and the „Gramatica [sic] Speculativa“, A Study of Heidegger's „Habilitationsschrift“,“ Journal of the British Society for Phenomenology, Vol. 5, No. 2: 101-117.

Frege, Gottlob (1993), Begriffsschrift und andere Aufsätze. Mit E. Husserls und H. Scholz Anmerkungen, 2. Aufl., I. Angelelli, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms.

Hajdeger, Martin (1997), Uvod u metafiziku, preveo V. Đaković, Vrnjačka Banja: Eidos.

Hajdeger, Martin (1998), „Moj put u fenomenologiju“, u: O stvari mišljenja, preveo B. Zec, Beograd: Plato,str. 79-88.

Hajdeger, Martin (2007), Na putu k jeziku, preveo B. Zec, Beograd: Fedon.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1987), Enciklopedija filozofijskih znanosti, preveo V. D. Sonnenfeld, Sarajevo: Veselin Masleša.

Heidegger, Martin (1976), Logik: Die Frage nach der Wahrheit, GA 21, W. Biemel (Hg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (1978), Frühe Schriften, GA 01, F.-W. von Herrmann(Hg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (1983), Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, GA 29/30, F.-W. von Herrmann (Hg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (1985), Bitak i vrijeme, preveo H. Šarinić, Zagreb: Naprijed.

Heidegger, Martin (1992), Platon: Sophistes, GA 19, I. Schüßler (Hg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (1994), Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, GA 61,W. Bröcker, K. Bröcker-Oltmanns (Hgs.), Frankfurt am Main:Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (1999), Zur Bestimmung der Philosophie, GA 56/57, B. Heimbüchel (Hg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (2004), Der Begriff der Zeit, GA 64, F.-W. von Herrmann (Hg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (2006), Temeljni problemi fenomenologije, preveo Ž. Pavić, Zagreb: Demetra.

Heidegger, Martin i Heinrich Rickert (2002), Briefe 1912 bis 1933, A. Denker (Hg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Husserl, Edmund (1970), Philosophie der Arithmetik: Mit Ergänzenden Texten (1890–1901), Den Haag: Martinus Nijhoff.

Husserl, Edmund (2005), Logička istraživanja. Sv. 2; 3, Istraživanja o fenomenologiji i teoriji spoznaje, preveo Ž. Pavić, Zagreb: Naklada Breza.

Jungen, Oliver i Horst Lohnstein (2007), Geschichte der Grammatiktheorie von Dionysios Thrax bis Noam Chomsky, München: Wilhelm Fink.

Lask, Emil (1923), Gesammelte Schriften, Bd. II, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

Lask, Emil (1991), „Postoji li „primat praktičkog uma“ u logici?“, u: Filozofija prava i kraći spisi, preveo D. Basta, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 109-119.

Rickert, Heinrich (1915), Der Gegenstand der Erkenntnis: Einführung in die Transzendentalphilosophie, 3. Aufl., Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Steinthal, Heymann (1881), Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, Berlin: Harrwitz und Gossmann.

Windelband, Wilhelm (1900), „Vom System der Kategorien“, u: Philosophische Abhandlungen. Christoph Sigwart zu seinem 70. Geburtstage, Tübingen, Freiburg I. B., Leipzig: Mohr, str. 41-58.

Windelband, Wilhelm (1912), „Logik“, u: Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer, 2. Aufl., W. Windelband (Hg.), Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, str. 183-207.