ЛАЈБНИЦ И SOUVENIR VIRTUAL

Glavni sadržaj članka

АЛЕКСАНДАР ОСТОЈИЋ

Apstrakt

Рад настоји да испита Лајбницов концепт виртуалне меморије, те да одреди њену улогу унутар монадолошке концепције света. Лајбницов појам меморије је свакако вишезначан, што ће се у раду увидети, кроз експликацију места у Лајбницовим текстовима, на којима је меморија различито одређена. Прецизније, видећемо да Лајбниц разликује различите функције унутар појма меморије и да их у складу са тим различито и именује, а да су ипак сви они обухваћени унутар виртуалне меморије која чини како онтолошки, тако и епистемолошки основ Лајбницовог универзума. У првом делу рада изложићемо начелне монадолошке поставке, те разлоге због којих виртуална меморија има великог удела у њима. Затим ћемо испитати места на којима Лајбниц пише о меморији, настојећи да их, поред разлика које постоје између тих одређења, објединимо унутар нашег разумевања виртуалне меморије. Да би се истакао значај новина које Лајбниц уноси у разумевање овог феномена, биће неопходно ставити такво разумевање наспрам традиције, унутар које ћемо се фокусирати на Аристотела. На крају, видећемо зашто је таква поставка меморије, коју претпостављамо, нераздвојна од свих видова увећања знања код Лајбница, односно представља нужну структуру на којој се знање темељи.

Detalji članka

Kako citirati
ОСТОЈИЋ, А. . (2022). ЛАЈБНИЦ И SOUVENIR VIRTUAL. Arhe, 18(36), 129–152. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.129-152
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Aristotel, O Duši, Parva naturalia, prevod: Slobodan Blagojević, PAIDEIA, Beograd, 2012.

Aristotle, „De Memoria et Reminiscentia“, u: Aristotle on Memory and Recollection, preveo: David Bloch, Brill, Leiden – Boston 2007.

Delez, Žil, Nabor: Lajbnic i barok, Fedon, Beograd, 2018.

Dinkelar M. Bjanka, „Plato and the Language of Mysteries: Orphic/Pythagorean and Eleusinian Motifs and Register in Ten Dialogues“ u Mnemosyne: Journal of classic studies, 73 (2020) 36–62.

Griford, Mark, „Aristotle on Platonic Recollection and the Paradox of Knowing Universals: "Prior Analytics"“, у: Phronesis, Brill, Vol. 44, No. 1 (Feb., 1999), str. 1-29.

Hesiod, Teogonija, prevod: Marko Višić, ITP „Unireks“, Podgorica, 2008.

Jorgensen, M., Larry, „Leibniz on Memory and Consciousness“, British Journal for the History of Philosophy,19:5, 2011., стр. 887–916. DOI: 10.1080/09608788.2011.599568890

Lajbnic, G. V., Novi ogledi o ljudskom razumu, prevod: Milan Tasić, „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1986.

Lajbnic, G. V., Monadologija, prevod i komentari: Dušan Nedeljković, Kultura, Beograd, 1957.

Leibniz, G. W., Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980.

Leibniz, G. W., Philosophiscen Schriften, edited by: Gerhardt, C. I., vol. 7, Hildesheim, Berlin, 1965.

Leibniz, G. W., „Letters to Arnauldu, 1686, 14. july“, u Philosophical papers and letters, ed. Loemker, Dodrecht: Reidel, 1979.

Leibniz, Gottfried, Wilhelm, Philosophical papers and letters, (ed. Leroy Loemker), Dodrecht: Reidel, 1979.

Mates, Benson, The philosophy of Leibniz, Metaphysics and Language, Oxford University press, New York, 1986.

Milenković, Ivan, „Predgovor“, u: Delez, Žil, Nabor: Lajbnic i barok, Fedon, Beograd, 2018.

Perović, Milenko, „Lajbnicova metafizika", u Filozofske rasprave, biblioteka "Filozofska istraživanja", Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2011.

Popović, Una, „Leibniz on memory and reason“ u Series: Philosophy, Sociology, Psychology andHistory, Facta Universitatis, Vol.16, No3, 2017., str. 201–212, https://doi.org/10.22190/FUPSPH1703201P

Popović, Una, „Logika ideja: Por Rojal i Dekartovo nasleđe“, у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, стр. 49–66.