ULOGA UMJETNOSTI U VASPITANJU PREMA ARISTOTELU

Glavni sadržaj članka

MIRELA KARAHASANOVIĆ

Apstrakt

Aristotelova razmatranja o umjetnosti nisu isključivo usmjerena na razračunavanje sa Platonovim stanovištem o destruktivnoj ulozi umjetničkog, kako u domenu epistemološkog, tako i u domenu praktičkog odnosa prema svijetu. U nastojanju da pozicionira umjetnost kao specifično područje u kojem idealno i realno, bitak i bivstvujuće mogu biti potvrđeni i posredovani vrsnoćom umjeća, Aristotel će za razliku od Platona tvrditi da jedna od ontoloških pretpostavki umjetnosti jeste prikazivanje ideje u njezinom realitetu. Pored toga, umjetnost je i antropološka potreba, koja ne zahtjeva zadovoljenje isključivo kroz afekte, već i kroz intelekt, jer je čovjek biće koje prirodno teži ka saznanju. Takva težnja uočiva je još od najranijeg doba čovjekovog života, kada kroz oponašanje nastoji da situira vlastitu poziciju u svijetu odraslih. Ta borba čovjeka za samoutemeljenjem i situiranjem sebstva u odnosu sa drugim ljudima zahtjeva njegovu cjelovitost kao racionalnog, senzibilnog, političkog bića, bića koje jedino ima mogućnost govora i mogućnost da razlikuje dobro i zlo. U tom kontekstu, Aristotelova teorija vaspitanja ne može se promatrati isključivo iz pozicije politike, određenja šta jeste građanin, i kakva je njegova uloga u polisu, već treba biti propitivana i iz pitanja koja se odnose na cjelokupno određenje čovjeka kao racionalnog, senzibilnog i političkog bića. Svrha odgoja jeste upotpunjavanje nedostataka prirode, jer se čovjek rađa kao biće koje tek treba zadobiti sebe, razviti se u svim dimenzijama svoga bića, ukratko postati cjelovit. Jedan od pogona razvoja cjelovitosti čovjeka, njegovog bića, jeste i umjetnost, koja bitno učestvuje ne samo u postizanju adekvatne upotrebe slobodnog vremena, ili moralnog odgoja, već i u obrazovanju čula za prepoznavanje i doživljaj ljepote čime umjetnost dolazi u dodir sa kulturom u širem smislu.

Detalji članka

Kako citirati
KARAHASANOVIĆ, M. (2018). ULOGA UMJETNOSTI U VASPITANJU PREMA ARISTOTELU. Arhe, 15(29), 159–175. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2225
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Aristotel, Fizika, Globus-SNL, Zagreb, 1988.
Aristotel, Metafizika, Signum-Medicinska naklada, Zagreb 2001.
Aristotel, Nikomahova etika, Globus, Zagreb, 1988.
Aristotel, O pesničkoj umetnosti, Kultura, Beograd, 1955.
Aristotel, Politika, Globus-SVN Liber Zagreb, 1988.
B. Croce, Estetika, Naprijed, Zagreb, 1960.
C. Shield, Aristotle, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York, 2007.
D. Grlić, Estetika II, Povijest filozofskih problema, Naprijed, Zagreb, 1983.
E. Barker, The Political Thought of Plato and Aristotle, Dover Publications, Inc. New York, 1947.
F. Nietzsche, Rođenje tragedije, Dereta, Beograd, 2012.
F. Šiler, O lepom, BOOK&MARSO, Beograd, 2007
G. Anagnostopoulos, A Companion to Aristotle, Wiley-Blackwell Publishing, Oxford 2009.
G. Walley, Aristotle’s Poetics, McGill-Queen's University Press, 1997.
G.W.F. Hegel, Estetika I, III, Kultura, Beograd, 1970.
G.W.F.Hegel, Istorija filozofije I i II, Kultura, Beograd, 1970.
J. E. Harrison, Ancient Art and Ritual, Williams&Norgate, London, 1913.
Jeger.V, Paideia, Oblikovanje Grčkog čoveka, Književna zajednica Novog Sada, 1991.
M. F. Burneyat, Culture and Society in Plato's Republic, Press Harvard University, 1997.
M. Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed Zagreb, 1996.
N. Hartman, Estetika, Dereta, Beograd 2004.
O. Žunec, Mimezis, Grčko isustvo svijeta i umjetnosti do Platona, Latina et Graeca, VPA, Zagreb 1988.
Oksfordska istorija Grčke i helenističkog svijeta, Ur. J. Bordman, J.Grifin, O. Mori, Clio, Beograd 1999.
Platon, Država, BIGZ, Beograd 1993.
Platon, Protagora-Gorgija, Kultura, Beograd 1968.
Platon, Timej, Eidos, Vrnjačka Banja 1995.
Platon, Zakoni, Epinomis, BIGZ, Beograd, 1990.
Ž. Kaluđerović , „Pitagorejska recepcija bivstva pravde“, u: ARHE, god III, br.5-6, Novi Sad 2006, str. 193-207.
Ž. Kaluđerović, „Stagiraninova aitiologija“, u : Znakovi vremena, god. XVI, br.59, Sarajevo 2013, str. 79-92.