POJAM RAZUMEVANJA U HERMENEUTICI I FUNDAMENTALNOJ ONTOLOGIJI

Ključne reči: razumevanje, tumačenje, hermeneutika, Diltaj, Gadamer, Hajdeger

Apstrakt

Počev od Aristotelovog učenja o tumačenju, problem interpretacije – i razumevanja– figurira kao istinski probni kamen svake onto-logike, budući da spada u bitne interese filozofijeuopšte, što se pokazuje i u savremenim filozofskim koncepcijama. Rad se fokusira na sučeljavanjedva savremena pristupa problemu razumevanja, označena kao hermeneutički i fundamentalno-ontološki, sa temeljnom intencijom da pokaže mogućnosti izvornog sagledavanja smislasamog razumevanja. Provedba te intencije odvija se kroz tematizaciju tri vodeće pretpostavke.Prvo. U Diltajevom mišljenju pojam razumevanja ostaje suštinski podređen pojmu tumačenja ivezan za utemeljenje duhovnih nauka, u razlici spram objašnjenja i vezi sa doživljajem. Drugo.Gadamerova analiza pojma razumevanja, uprkos eksplicitnom pozivanju na Hajdegera, ostaje ukrugu hermeneutičke predaje, bez obzira što istu višestruko prevazilazi u mnogim aspektima, alito nije od temeljnog značaja za sam pojam razumevanja. Treće. Kod Hajdegera se pojam razumevanjajavlja kao jedna vrsta bitka tubitka i, kao takav, bitno iskoračuje iz vidokruga u kome jetaj pojam mišljen pre i nakon toga.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI