„METODOLOŠKI POJAM ISTINE“ I EPISTEMOLOŠKE TENDENCIJE U KLASIČNOM PRAGMATIZMU Č. S. PERSA I V. DŽEMSA

  • DUŠAN MILENKOVIĆ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Ključne reči: Č. S. Pers, J. Habermas, V. Džems, pragmatizam, metodološki pojam istine

Apstrakt

U radu se analizira Habermasova interpretacija Persovog pragmatizma i njegove težnje ka primeni teorijskih dometa naučne metodologije u rešavanju problema koji pripadaju domenu epistemologije. U skladu sa ovom interpretacijom, u radu se pokazuje kako Pers u svojim najpoznatijim tekstovima ne uspeva da ostane u okvirima teze o promišljanju saznanja iz perspektive metoda naučnog istraživanja, bez obzira na njegovu otvorenu kritiku tradicionalne filozofije. Iako sam Habermas ne govori u knjizi Saznanje i interes o učenju Vilijama Džemsa, u radu se razmatra u kojoj meri ovaj autor takođe zastupa tezu o „metodološkom pojmu istine“, kako u svojoj kritici tradicionalne filozofije, tako i u stavovima u kojima izlaže sopstvenu teoriju saznanja. Rad se približava zaključku da se ni u Persovoj, ni u Džemsovoj filozofiji ne može pronaći Habermasov „dosledni pragmatizam“, budući da oba autora posežu za teorijskim rešenjima preuzetim iz tradicionalne epistemologije, ne ostajući u okvirima zastupanja „metodološkog pojma istine“.

Reference

Cotkin, G. „William James and the Cash-Value Metaphor“ u: Etc: A Review of General Semantics Vol. 42, 1985.

Dansi, Dž. Uvod u savremenu epistemologiju, Plato, Beograd, 2006.

Dicker, G. Hume’s Epistemology & Metaphysics, Routledge, London and New York, 2001.

Djui, Dž. Logika, teorija istraživanja, Nolit, Beograd, 1962.

Džems, V. Pragmatizam, Kosmos, Beograd, 1940.

Guignon, C., Hiley, D. R. (ur.), Richard Rorty, Contemporary Philosophy in Focus, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Habermas, J. Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991.

Habermas, J. Saznanje i interes, Nolit, Beograd, 1975.

Hume, D. Istraživanje o ljudskom razumu, Kultura, Zagreb. 1956

James, W. Writings 1902-1910, Literary Classics of the United States Inc., New York, 1987.

Legg, C. i Hookway, C. „Pragmatism“, u: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ur.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/pragmatism.

Milenković, D. „Djuijevo pragmatističko poimanje umetnosti u knjizi Art as Experience“, Arhe 26/2016.

Moore, E. C. „The Scholastic Realism of C. S. Peirce“, u: Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 12, No. 3 (Mart 1952)

Pers, Č. S. Izabrani spisi, BIGZ, Beograd, 1993.

Pers, Č. S. Pragmatizam, Bonart, Nova Pazova, 2002.

Ramberg, B. „Richard Rorty“, u: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2009 Edition), Edward N. Zalta (ur.), https://plato.stanford.edu/entries/rorty/

Rorti, R. Konsekvence pragmatizma, Nolit, Beograd, 1992.

Rorty, R. Consequences of Pragmatism, University of Minessota Press, Minneapolis, 1994.

Russell, G. „William James“, u: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ur.), https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/james.

Simović, S. „Konsekventni neopragmatizam“, u: R. Rorti, Konsekvence pragmatizma, Nolit, Beograd, 1992.

Životić, M. Pragmatizam i savremena filozofija, Nolit, Beograd, 1966.
Objavljeno
18. 06. 2020.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI