SEMANTIČKA TEORIJA ISTINE ALFREDA TARSKOG

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

U ovom radu predstavićemo semantičku teoriju istine Alfreda Tarskog, kao odgovor na pitanje odnosa formalno-sintaksičkog karaktera savremene logike i mogućnosti njene primene na prirodne jezike, odnosno kao odgovor na problem logičkog karaktera prirodnih jezika. Semantičku teoriju istine Tarskog razmotrićemo na pozadini preosmišljavanja smisla i uloge pojma istine u okvirima razvoja savremene logike, što u drugoj fazi tog razvoja vodi sve većem primatu pojma dokazivosti, na uštrb pojma istine. Sa druge strane, analizom stavova Tarskog pokazaćemo i da je semantička teorija istine bila izgrađena u dosluhu sa problemima paradoksa koji su obeležili razvoj savremene logike.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. (2021). SEMANTIČKA TEORIJA ISTINE ALFREDA TARSKOG. Arhe, 17(34), 27–45. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.27-45
Sekcija
TEMA BROJA
Author Biography

UNA POPOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Aristotel, Organon, Kultura, Beograd, 1965.

Aristotel, Metafizika, Paideia, Beograd, 2007.

Creath, R., 'Carnap’s Move to Semantcs: Gains and Losses’, in: J. Wolenski, E. Köhler, (eds.), Alfred Tarski and the Vienna Circle. Austro-Polish Connections in Logical Empiricism, Springer, Dordrecht, 1999.

Davidson, D., Truth and Predication, Harvard University Press, Cambridge, 2005.

Дошен, К., Основна логика, 2013. Elektronsko izdanje, slobodno na internetu: http://www.mi.sanu.ac.rs/~kosta/Osnovna%20logika.pdf (datum pristupa: 29.06.2020.)

Kempson, R. M., Semantic Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Levison, A. B., 'Logic, Language, and Consistency in Tarski's Theory of Truth', Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 25, No. 3, 1965.

McGee, V., Truth, Vagueness, and Paradox: An Essay on the Logic of Truth, Hackett Publishing, Indianapolis, 1991.

Putnam, H., ‘A Comparison of Something with Something Else’, New Literary History, Vol. 17, No. 1, 1985.

Schurz, G., 'Tarski and Carnap on Logical Truth – or: What Is Genuine Logic?’, in: J. Wolenski, E. Köhler, (eds.), Alfted Tarski and the Vienna Circle. Austro-Polish Connections in Logical Empiricism, Springer, Dordrecht, 1999.

Simons, P., ‘Bolzano, Tarski and the Limits of Logic’, in: Philosophy and Logic in Central Europe from Bolzano to Tarski. Selected Essays, Springer, Dordrecht, 1992.

Tarski, A., ‘The Concept of Truth in Formalized Languages’, in: Logic, Semantics, Metamathematics. Papers from 1923 to 1938, Clarendon Press, Oxford, 1956.