TEOLOŠKO-MORALNE I BIOETIČKE TEME U DJELU „RAZGOVOR SA SVRAKOM“ SELIMA SAMIJA JAŠARA

  • SAMIR BEGLEROVIĆ Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka
  • ORHAN JAŠIĆ Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka / Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
Ključne reči: Selim Jašar, taṣawwuf, sufizam, teologija morala,ʼilm al-ahlāq, svraka, etika

Apstrakt

U prvom dijelu rada ukratko je predstavljen životni put teologa, sufije i muderrisa (profesora) Selima Samija Jašara iz Vučitrna (Kosovo). Iako je napisao nekoliko dijela iz teologije, u ovome radu osvrnuli smo se na veoma zanimljivo kazivanje Razgovor sa svrakom, koje je na naš jezik preveo profesor Fejzulah Hadžibajrić. U tome tekstu u formi dijaloga derviš (u ovome slučaju sam autor Selim Sami Jašar) razgovara sa svrakom, prvenstveno o temama iz taṣawwufa (sufizam) i dogmatike (ʼaqāʼid), ali i teologije morala (ʼilm al-ahlāq). Posebnu pažnju privlači prezentiranje simbolike animalnoga svijeta, biosa, čija se esencija oslovljava upravo iz spomenutih perspektiva. U tekstu je, pored ostaloga, oslovljen i historijski kontekst nastanka poslanice, za nas posebno značajan budući da je napisana u prvoj polovini dvadesetoga stoljeća, u periodu u kojem se u literaturi objavljenoj na Zapadu nije posvećivala velika pažnja zooetičkim i fitoetičkim problemima. Po našem mišljenju, upravo ovaj podatak čini poslanicu posebno zanimljivom.

Reference

Abdullah Bošnjak, Gradacija Bitka, Sarajevo, Libris, 2003.

Al-Ğurğānī, Kitāb at-taʻrīfāt, u zbirci poslanica: Mağmūʻa al-kutub, objavljenoj u Kairu, al-maṭbaʻa al-ḥamīdiyy al-miṣriyya, 1321

Amina Šiljak-Jesenković, Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika, Orijentalni institut, Sarajevo, 2016.

Amina Šiljak-Jesenković, Uvod u historiju i teoriju poetske forme mesnevija na turskom jeziku, Orijentalni institut, Sarajevo, 2017.

Amir Orman, „Pedeset godina od preseljenja šejh hadži Selim Sami jašara“ Šebi arus, Sarajevo 2000.

Annemarie Schimmel, ,,Islam i čudesnosti stvorenja: Životinjsko carstvo“, u: Novi Muallim svezak 15, br. 58, 2014.

Brandon Zimmerman, „Does Plotinus present a Philosophical Account of Creation?“, u: The Review of Metaphysics, svezak 67, br. 1, 2013.

Fehim Nametak, Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2007.

Fejzulah Hadžibajrić, »Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza«, u: Mustafa Cerić (ur.), Tesawwuf, islamska mistika, Zagrebačka džamija, Zagreb, 1989.

Fejzulah Hadžibajrić, Zikr i iršad u: Mustafa Cerić (ur.), Tesawwuf, islamska mistika, Zagrebačka džamija, Zagreb, 1989.

Ferhat Grguri, ,,Hadži hafiz Sabit Zaimi efendi“, u: Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, svezak 6, br. 39, 1976.

Gerhard Böwering, „The Concept of Time in Islam“, u: Proceedings of the American Philosophical Society, svezak 141, br. 1, 1997.

Ibn ʻArabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, Bejrut, Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 1998., poglavlje 48., cjelina: „Mas'ala dawriyya min hāḏā al-bāb wa hāḏihi ṣūretuhā, tom I.

Kur'an, Orijentalni institut Sarajevo, Sarajevo, 1977. (preveo: Besim Korkut)

Martin Lings, Muhammed, život Vjerovjesnika islama zasnovan na najranijim izvorima, Conectum, Sarajevo, 2005.

Mohamed Haj Yousuf, Ibn ʻArabî – Time and Cosmology, London – New York, Routledge, 2008.

Orhan Jašić, Bioetički problemi u publikacijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945 do 2012., Pergamena i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb, 2019.

Plotin, Eneade, Beograd, NIRO „Književne novine“, 1984., III.

Rešid Hafizović, Islam u kulturnom identitetu Europe, Institut "Ibn Sina", Sarajevo, 2017.

Rešid Hafizović, Spoznaja – prva vrijednost islama, Institut "Ibn Sina", Sarajevo, 2016.

Rešid Hafizović, Temeljni tokovi sufizma, 'Bemust', Zenica, 1999.

Samir Beglerović, „‘Abd al-Qādir al-Ġaylānī: čovjek koji je rasplakao meleka smrti“, u: Znakovi vremena, svezak 12, br. 43-44., 2009.

Samir Beglerović, „Crtice iz života hadži šejha Fejzulaha efendije Hadžibajrića“, u: Znakovi vremena, svezak 7, br. 25, 2004.

Samir Beglerović, Tesavvuf Bosne u vidicima Fejzulaha Hadžibajrića: Vjerski i kulturni razvoj bosanskih muslimana u prvoj polovini XX stoljeća, Sarajevo, „Bookline“, 2014.

Sead Halilagić, „Hadži Selim Sami ef. (Uz 40-godišnjicu smrti)“, Šebi arus, Sarajevo 91.

Selim Sami Jašar, Razgovor sa svrakom, prema Fejzulah Hadžibajrić, Zikr i iršad u: Mustafa Cerić (ur.), Tesawwuf, islamska mistika, Zagrebačka džamija, Zagreb, 1989.

Selim Sami Jašar, Tuhfa – Dar -, Vatan, Malmö, 1996.

William H. Desmonde, „The Ritual Origin of Plato's Dialogues: A Study of Argumentation and Conversation among Intellectuals“, American Imago, svezak 17, br. 4, zima 1960.
Objavljeno
18. 06. 2020.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI