SOME CONTROVERSIES BETWEEN LAW AND MORALITY

Main Article Content

SPAHIJA KOZLIĆ

Abstract

The purpose of the paper is to draw attention to the interfaces between law and morality, and (more importantly) to clarify their major differences in order to express (at the axiological level) the need to reassess and recognize the internal approval of various, especially legal standard. This task is particularly important in times of ever-increasing dogmatizing and absolutizing of the legal norms. In this regard, the paper aims to draw attention to the fact that morality is not a sort of deception or illusion (as it is often heard in recent decades), but one of the most important faces of a man substantial for all human dimensions – from intellectual to creativity. Marginalizing the moral judgment of reality (especially legal and political reality) means to suppress the most important horizon of human beings.

Article Details

How to Cite
KOZLIĆ, S. (2018). SOME CONTROVERSIES BETWEEN LAW AND MORALITY. Arhe, 14(28), 91–109. https://doi.org/10.19090/arhe.2018.28.91-109
Section
TOPIC OF THE ISSUE

References

Aristotel, Nikomahova etika, Globus, Zagreb, 1988.

Burger, Hotimir, Ljudska moralnost: studije o antropologiji i etici, Naklada BREZA, Zagreb, 2008.

Dworkin, Ronald Myles, Suština individualnih prava, CID, Beograd, 2001.

Đurić, Miloš N.: Istorija helenske etike, Zavod za udžbenike, Beograd, 1997.

Filozofski leksikon, ur. Stipe Kutleša, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb, 2012.

Frankena, William K., Etika, KruZak, Zagreb, 1998.

Fuller, Lon L., Moralnost prava, CID, Podgorica, 1999.

Hart, Herbert Lionel Adolphus, Pojam prava, Službeni glasnik, Beograd, 2013.

Jodl, Friedrich, Istorija etike kao filozofske nauke, I knjiga, „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1975.

Kant, Imannuel, Zasnivanje metafizike morala, BIGZ, Beograd, 1981.

Lukić, Miodrag, Elementarni problemi etike, Naučna knjiga, Beograd, 1980.

Pavičević, Vuko, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967.

Perelman, Chaim, Pravo, moral i filozofija, Nolit, Beograd, 1983.

Pravo, izbor tekstova i komentari Frederic Rouvillois, preveo i prir. Tarik Haverić, Rabic, Sarajevo, 2004.

Radbruch, Gustav, Filozofija prava, Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.

Raz, Joseph, Etika u javnom domenu: ogledi iz moralnosti prava i politike, CID, Podgorica, 2005.

Singer, Peter, Praktična etika, 2. izd., Fond za otvoreno društvo u Beogradu, Beograd, 2000.

Talanga, Josip, Uvod u etiku, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1999.

Tugendhat, Ernst, Predavanja o etici, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.

Visković, Nikola, Teorija države i prava, Birotehnika CDO Zagreb, Zagreb, 2001.