SUBJEKT-OBJEKT PRIZNANJA

Glavni sadržaj članka

TANJA TODOROVIĆ

Apstrakt

Problem priznanja (Anerkennung) u povesno-istorijskom kontekstu jedinstva saznanja i delanja je prvi sistemski i eksplicitno tematizovao Hegel. Pokazuje se da je ovom problemu najbolje prići posredstvom fenomenološke metode. U izlaganju struktura svesti se pokazuje da je ona živa sila koja se nalazi u kretanju u odnosu na prirodu. Subjekt je na samom početku priznanja čista samosvest, samovolja, ali se ubrzo pokazuje da ona ne može kao takva da opstane jer se u susretu sa drugom samosvešću menja. Kada dve samosvesti zahtevaju ne samo predmet nego da im se prizna pravo na raspolaganje predmetom onda počinje borba. Pokazuje se da se u borbi događa jedna asimetrija priznanja koja se u istorijskom procesu zadobijanja slobode obrće. Na samom kraju rada se eksplicira značaj fenomenološke metode u kontekstu savremenih razmatranja o priznanju koja slobodu ispituju u celini jer pored refleksije prošlosti i sadašnjosti razmatraju i mogućnosti subjekta da sebe projektuje u svetu.

Detalji članka

Kako citirati
TODOROVIĆ, T. (2019). SUBJEKT-OBJEKT PRIZNANJA. Arhe, 15(29), 177–195. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2226
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Aleksandre Kojeve, Kako čitati Hegela, Veselin Masleša-Svijetlost, Sarajevo, 1990.
Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. transl. Joel Anderson, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995.
Fredric Jameson, The Hegel variations on the Phenomenology of Spirit, Verso, London-New York, 2010.
Ernst Bloh, Subjekt-objekt, Naprijed, Zagreb, 1959.
Hegel, G.V.F. Enciklopedija filozofijskih znanosti, prev. Viktor D. Sonnenfeld, Sarajevo: Veselin Masleša, 1965.
Hegel G.W.F., Fenomenologija duha, prev. Nikola M. Popović, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1986.
Hegel, G. W. F., Osnovne crte filozofije prava, prev. Danko Grlić, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
Jean-Paul Sartre, Conversations with Jean-Paul Sartre, Seagull Books, London, 2006.
Jean-Paul Sartre, “The Existence of Others”, in: Hegel's Dialectic of Desire and Recognition, State University of New York Press, New York, 1953.
Judith Butler, Subject of desire, Columbia University Press, New York, 1987.
Lazar Vrkatić, „Novozavetni podstroj Hegelove rasprave o Gospodstvu i ropstvu“, u: Arhe, 1.2, 2004., str. 73-86.
Milenko Perović, Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013.
Milenko Perović, Pet studija o Hegelu, Arhe, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Milenko Perović, Praktička filozofija, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2004.
Mišel Fuko, Istorija seksualnosti, prev. Jelić B., Prosveta, Beograd, 1988.
Nevena Jevtić, „Iskušenje ironije“, u: Filozofska istraživanja, 33 (2013) 2, str. 229-241.
Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans. Kathlen Blamey, The University of Chicago Press, Chicago, London, 1992.
Pauel Ricoeur, The course of recognition, transl. David Pellauer, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2005.
Zdravko Kobe, “True Sacrifice On Hegel's Presentation of self-consciousness”, u: Filozofija i društvo, 26 (2015) 4, str. 830-851.,
Žan Pol Sartr, Biće i ništavilo, Nolit, Beograd, 1984.