POČETI OD SEBE? KANT I HJUMOVO POIMANJE MORALA

Glavni sadržaj članka

STANKO VLAŠKI

Apstrakt

Pitanju o prirodi Kantovog stava prema Hjumovom poimanju morala u radu se pristupa s obzirom na pitanost o načinu na koji je kenigzberški filozof recipirao i razvijao Hjumovu kritiku pojma kauzaliteta. Autor nastoji da pokaže da tom kritikom nije oposredovan samo Kantov pogled na spontanost razuma u teorijskom smislu, nego da ona za Kanta svoje dovršenje ima u činu slobodne volje kao apsolutne uzročnosti koja za teorijske pretenzije metafizike ostaje nerešiva zagonetka. Hjumova problematizacija odnosa između sudova o onom što jeste i sudova o onome što treba da bude, predstavljala je za Kanta neposredniji podsticaj na uvid u neporecivu mogućnost volje da sledi sopstveni, moralni zakon i da, nezavisno od svakog iskustva, čini ono što bi trebalo činiti. Završni deo rada usmeren je na to da pokaže da se, s kantovskog stanovišta, razlika trebanja i bitka nije mogla dosledno misliti s pozicija jedne etike moralnog čula poput Hjumove, ali i na to da skrene pažnju da produbljivanjem jaza između ovih regija i samo moralno trebanje – kao svojevrsni deontologizovani causa sui – na koncu ostaje jednom metafizičkom hipostazom.

Detalji članka

Kako citirati
VLAŠKI, S. (2020). POČETI OD SEBE? KANT I HJUMOVO POIMANJE MORALA. Arhe, 16(32), 33–55. https://doi.org/10.19090/arhe.2019.32.33-55
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Aristotel, Nikomahova etika, Globus, SN Liber, Zagreb 1982., prev. T. Ladan, red. D. Pejović.

Aristotel, Metafizika, Paideia – Službeni glasnik, Beograd 2017., prev. S. Blagojević.

Beattie, J., Essay on the Nature and Immutability of Truth, The Sixth Edition, Denham & Dick, Edinburgh 1805.

Delez, Ž., Kantova kritička filozofija, Fedon, Beograd 2015., prev. I. Milenković.

Falk, W. D., „Hume on Is and Ought“, u Canadian Journal of Philosophy, Vol. 6, No. 3 (Sep., 1976), str. 359-378.

Guyer, P., „Passion for Reason: Hume, Kant, and the Motivation for Morality“, u Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, Vol. 86, No. 2 (November 2012), str. 4-21.

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije III, BIGZ, Beograd 1975., prev. N. Popović.

Hegel, G. V. F., Nauka logike, Prosveta, Beograd 1973., prev. D. Nedeljković.

Hepfer, K., Motivation und Bewertung. Eine Studie zur praktischen Philosophie Humes und Kants, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 1997.

Hjum, D., Istraživanje moralnih načela, Albatros Plus, Beograd 2015., prev. S. Divjak.

Hume, D., A Treatise of Human Nature, Clarendon Press, Oxford 1896.

Hume, D., Rasprava o ljudskoj prirodi, Veselin Masleša, Sarajevo 1983., prev. B. Nedić; pogovor: Aranđelović, J., „Pristup filozofiji Dejvida Hjuma“, str. 531-564.

Hume, D., Istraživanje o ljudskom razumu, Naprijed, Zagreb 1988., prev. I. Vidan: predgovor: Petrović, G., „Problem spoznaje u filozofiji D. Humea“, str. 9-53.

Jacobi, F. H., O Spinozinu nauku u pismima gospodinu Mosesu Mendelssohnu, Demetra, Zagreb 2013., prev. D. Domić

Kangrga, M., Praksa, vrijeme, svijet, Nolit, Beograd 1984.

Kant, I., Kritika praktičkog uma, Plato, Beograd 2004., prev. D. Basta.

Kant, I., Kritika čistoga uma, Dereta, Beograd 2003., prev. N. Popović.

Kant, I., Prolegomena za svaku buduću metafiziku, Plato, Beograd 2005., prev. B. Zec.

Kant, I., Zasnivanje metafizike morala, Dereta, Beograd 2008., prev. N. Popović, red. M. Arsenijević.

Kasirer, E., Kant. Život i učenje, Hinaki, Beograd 2006., prev. A. Buha.

Lazović, Ž., Razlozi, uzroci i motivi (Hjum i Kant), FDS, Beograd 1988.

MacIntyre, A. C., „Hume on ‘Is’ and ‘Ought’“, u Hudson, W. D. (ed.), The Is/Ought Question, Macmillan Education, London 1969., str. 35-50.

Milisavljević, V., Snaga egzistencije, Fedon, Beograd 2010.

Perović, M. A., „Epohalni smisao Kantove filozofije“, u Arhe, Časopis za filozofiju, godina I, br. 1/2004., str. 7-21.

Perović, M. A., Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad 2013.

Perović, M. A., Granica moraliteta, Dnevnik, Novi Sad 1992.

Piper, W. B., „Kant’s Contact with British Empiricism“, u Eighteenth-Century Studies, Vol. 12, No. 2 (Winter, 1978-1979), str. 174-189.

Schmaltz, T. M., „Introduction to Efficient Causation“, in Schmaltz, T. M., Efficient Causation. A History, Oxford University Press, Oxford 2014., str. 3-19.

Tubić, R. (prir.), Britanska filozofija morala, „Svjetlost“, Sarajevo 1978.

Wolff, R. P., „Kant’s Debt to Hume Via Beattie“, u Journal of the History of Ideas, Vol. 21, No. 1 (Jan. – Mar., 1960), str. 117-123.