SMISAO OBRAZOVANJA U RUSOOVIM DELIMA

Glavni sadržaj članka

KRISTINA TODOROVIĆ

Apstrakt

Autor nastoji da ovim radom pokaže da se Rusoovo razumevanje obrazovanja u velikoj meri poklapa sa prosvetiteljskim idejama XVIII veka. Ruso se, zajedno sa ostalim enciklopedistima, zalagao za ideju emancipacije uma od autoriteta, i širenje znanja iz različitih oblasti nauka, filozofije, umetnosti, kao i znanja različitih zanata. Verovali su da će napredak u znanju doprineti i napretku društva. Međutim, Ruso se usudio da posumnja u ove ideje, zbog čega će biti nepravedno optužen da je od njih i odustao. Autor nastoji da u radu dokaže da je Rusoovo odstupanje od ovih ideja samo prividno, i da se njegova koncepcija prirodnog vaspitanja i obrazovanja uklapa u prosvetiteljske ideje. Kako bi dokazao ove tvrdnje, autor će koristiti metodu analize i komparacije Rusoovih tekstova sa tekstovima njegovih savremenika, kao i nekoliko relevantnih istraživanja autora koji se bave ovim i sličnim temama. Cilj ovog istraživanja je prikazivanje drugačijeg tumačenja Rusoovih ideja obrazovanja i vaspitanja, u odnosu na to kako su ih razumevali njegovi savremenici.

Detalji članka

Kako citirati
TODOROVIĆ, K. . (2022). SMISAO OBRAZOVANJA U RUSOOVIM DELIMA. Arhe, 18(35), 313–333. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.35.313-333
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Cassirer, Ernst, Rousseau, Kant and Goethe: two essays, Harper and Row, New York, 1963.

Dalamber, Žan le Ron, Uvodna rasprava u Enciklopediju, Kultura, Beorad, 1955.

Deržavin, Konstantin Nikolajevič, Ruso i rusoizam, Kultura, Beograd, 1947.

Hegel, Georg Vilhelm Fridrih, Istorija filozofije III, Bigz, Beograd, 1975.

Kenet Wain, On Rousseau, University of Malta, Malta, 2011.

Kompere, Gabriel, Žan-Žak Ruso i prirodno vaspitanje, Nova štamparija ,,Davidović“, Beograd, 1911.

Krstić, Predrag, Kritički pojmovnik civilnog društva I, Grupa 484, Beograd, 2003.

Russel, Bertrand, Mudrost zapada, Mladost, Zagreb, 1959.

Ruso, Žan-Žak, ,,Rasprava o naukama i umetnostima”, u: Društveni ugovor, Filip Višnjić, Beograd, 1993.

Ruso, Žan-Žak, ,,O poreklu i osnovama nejednakosti među ljudima”, u: Društveni ugovor, Filip Višnjić, Beograd, 1993

Ruso, Žan-Žak, Emil ili o vaspitanju, Znanje, Beograd, 1950.

Volter, ,,Hrišćanski razgovor ili obezbjeđivanje od Enciklopedije“, u: U ime savjesti i razuma, Svjetlost, Sarajevo, 1960.