ЗАКОН ПРИРОДЕ

Ključne reči: закон сила, атракција и репулзија, принцип континуитета, материја

Apstrakt

У овом огледу расправља се настајању и структури Бошковићеве нове врстеприродне филозофије, сведене на један једини закон сила у природи, теоријски смеш-тене између Њутновог учења о одбојним и привлачним силама и Лајбницове теорије оједноставним и непротежним елементима природе.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI