ZOON TECHNIKON

Ključne reči: Aristotel, filozofija tehnike, poiesis, techne, zoon technikon

Apstrakt

Autor razmatra pojam tehnike u okviru Aristotelove trijade teorijsko-praktičko-poietičko, nameravajući da rasvetli odnos antičkog techne i moderne tehnike, sa jedne strane, i aktuelnost takvog „trostrukog” razumevanja čoveka, sa druge strane. U kontekstu teorijskog razmatra se odnos tehnike i nauke, u kontekstu poietičkog odnos tehnike i umetnosti, dok se u kontekstu praktičkog razmatra odnos tehnike i ideologije, odnosno politike. Cilj takvog ispitivanja jeste da se dovede u pitanje održivost zahteva savremenog doba da čoveka umesto kao zoon politikon definiše kao zoon technikon, čime se suštinski otvara još važnije filozofsko pitanje: da li je Aristotelova definicija čoveka „zastarela”, ili ona već u vlastitoj strukturi upozorava na mogućnost da se budućom relativizacijom svrhovitosti i sredstava ona proglasi prevaziđenom?
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA