PROBLEM KOHERENTNOG RAZUMEVANJA POJMA UMETNOSTI U PLATONOVOJ FILOZOFIJI

Glavni sadržaj članka

MARICA RAJKOVIĆ

Apstrakt

Osnovna intencija autora sadržana je u pokušaju da pokaže kako izvor problematikekoherentnog razumevanja pojma umetnosti u Platonovoj fi lozofi ji leži u intrepretacijskomotporu da se taj pojam izvede iz celine Platonove fi lozofi je – budući da se radi o pojmu koji jepre svega ontološki, a tek izvedeno estetički, obrazovno–pedagoški i kulturološki fenomen. Radsprovodi eksplikaciju diferencije pojma umetnosti u savremenoj percepciji (čijem duhu nije stranoda partikularnu sferu mimetičkih pesnika uzdigne na nivo pojma umetnosti) i antički pojamumetnosti, koji se u Hegelovoj fi lozofi ji razume kao „najviša forma duha“. Upravo je previđanjete diferencije dovelo do savremenog shvatanja po kome se Platonova kritika pesništva neopravdanosmatra Platonovim pokušajem da „zabrani“ ili „izbaci“ umetnost iz polisa. Autor ima nameruda – vraćanjem sâmom Platonu – pokaže da bi takva namera u kontekstu antičke epohe bilane samo potpuno neosnovana, nego i nemoguća, budući da kontekst antičke epohe nije i ne možebiti ništa drugo nego – umetnost!

Detalji članka

Kako citirati
RAJKOVIĆ, M. (2015). PROBLEM KOHERENTNOG RAZUMEVANJA POJMA UMETNOSTI U PLATONOVOJ FILOZOFIJI. Arhe, 7(13). https://doi.org/10.19090/arhe.2010.13.%p
Sekcija
TEMA BROJA