ZOON TECHNIKON

Glavni sadržaj članka

MARICA RAJKOVIĆ

Apstrakt

Autor razmatra pojam tehnike u okviru Aristotelove trijade teorijsko-praktičko-poietičko, nameravajući da rasvetli odnos antičkog techne i moderne tehnike, sa jedne strane, i aktuelnost takvog „trostrukog” razumevanja čoveka, sa druge strane. U kontekstu teorijskog razmatra se odnos tehnike i nauke, u kontekstu poietičkog odnos tehnike i umetnosti, dok se u kontekstu praktičkog razmatra odnos tehnike i ideologije, odnosno politike. Cilj takvog ispitivanja jeste da se dovede u pitanje održivost zahteva savremenog doba da čoveka umesto kao zoon politikon definiše kao zoon technikon, čime se suštinski otvara još važnije filozofsko pitanje: da li je Aristotelova definicija čoveka „zastarela”, ili ona već u vlastitoj strukturi upozorava na mogućnost da se budućom relativizacijom svrhovitosti i sredstava ona proglasi prevaziđenom?

Detalji članka

Kako citirati
RAJKOVIĆ, M. (2015). ZOON TECHNIKON. Arhe, 10(20), 27–37. https://doi.org/10.19090/arhe.2013.20.27-37
Sekcija
TEMA BROJA