DA LI JE KREACIONISTIČKO UČENJE O NASTANKU SVETA OZBILJNA ALTERNATIVA TEORIJI EVOLUCIJE? RAZMATRANJE IZ FILOZOFIJE NAUKE

Ključne reči: kreacionizam, Biblija, izveštaj o stvaranju sveta, teorija evolucije, istraživački program, princip aktualnosti

Apstrakt

Izrazom ,kreacionizam‘ se označava jedna hrišćansko-fundamentalistička struja kojaje nastala pre otprilike osamdeset godina u SAD-u i koja do današnjih dana pronalazi sve višepristalica. Konsekventno sprovodeći svoje shvatanje o vernosti Bibliji ti krugovi žele da doslovnoshvate biblijski izveštaj o nastanku svetu i pokušavaju ga etablirati kao serioznu alternativuprirodno-naučnoj teoriji evolucije i kosmologiji. S jedne strane, oni pokušavaju da ospore naučnostteorije evolucije (sa njom i kosmologije i istorijske geologije), tako što njihove otvorene problemei nerešena pitanja prikazuju kao temeljne teoretske deficite; s druge strane, oni biblijski izveštaj ostvaranju sveta žele potkrepiti naučnim dokazima i argumentima. Na taj način teorija evolucije trebabiti devalvirana u „učenje o evoluciji“, a mit o stvaranju sveta prevrednovan u „učenje o stvaranjusveta“. U očima kreacionista onda intelektualno poštenje nalaže da se u toku nastave biologijepored „učenja o evoluciji“ u istom obimu prikazuje i hrišćansko učenje o stvaranju sveta. U člankuautor pokazuje da kreacionisti u svojoj kritici teorije evolucije polaze od krajnje pojednostavljene slike prirodno-naučne teorije koja ne uvažava prave odnose u fizici, hemiji ili biologiji i u kojoj seposebno briše razlika između obrazloženja jednog prirodno-naučnog zakona i njegove primene. Zarazliku od teorije evolucije kreacionističko učenje o stvaranju sveta ne poseduje nikakav istraživačkiprogram, pošto je izveštaj o stvaranju sveta prikaz istorijskog toka događaja koji njegove pristaliceuopšte ne mogu podvrći naučnoj kritici, jer bi to značilo bogohuljenje. Neprihvatanje principaaktualnosti u suštini implicira neprihvatanje svakog naučnog istraživačkog programa u svrhurazjašnjenja prirodno-istorijskih sklopova. Dakle, govor o „Creation Science“ je običan retoričkitrik.
Objavljeno
05. 04. 2013.
Sekcija
TEMA BROJA