ОДРЕЂЕЊА ИЗВОРНОГ ЗНАЧЕЊА PHYSIS-А КАО ПРОБЛЕМ ОНТОЛОГИЈЕ

Glavni sadržaj članka

АНА МИЉЕВИЋ

Apstrakt

Питање изворног значења φύσις-а поставља се зарад наше властите онтолошке позиционираности, зарад савремености у којој и којом битно јесмо. Овај рад стога испитује семантику корена φύσις-а, хеленску основу φυ-, и одатле могућу везу са εἶναι. Уколико значења φύσις-а, с обзиром на етимолошку основу речи, леже између раста, подстицања на раст и бивствовања, поставља се питање раслојавања значења у његовој употреби у песништву. У раду се испитује дата вишезначност кроз однос θεῖον-а и φύσις-а. Издвајају се три момента овог односа која су присутна у митском мишљењу: козмо-теогонијски, логосно-виталистички и етосно-вредносни. Теза је да се са ових хриди митског φύσις може сагледати у свом изворном значењу као (з)бивање којим биће јесте. Теза се испитује на примеру значења φύσις-а у Хомеровој Одисеји.

Detalji članka

Kako citirati
МИЉЕВИЋ, А. . (2022). ОДРЕЂЕЊА ИЗВОРНОГ ЗНАЧЕЊА PHYSIS-А КАО ПРОБЛЕМ ОНТОЛОГИЈЕ. Arhe, 18(36), 73–97. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.73-97
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Aristotel, Metafizika, prev. Ladan, T., Globus, Zagreb, 1988.

Aristotel, Metafizika, prev. Blagojević, S., Paideia, Beograd, 2010.

Aristotle, Metaphysics. Преузето са сајта: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0051

Aristotle, Protreptikos. Преузето са сајта: http://www.protrepticus.info/

Barnet, Dž., Rana grčka filozofija, prev. B. Gligorić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Beardslee, J. W., The Use of φύσις in fifth-century Greek Literature, The University of Chicago Press, Chicago, 1918.

Frisk, H., Griechische ethymologische Wörterbuch, Band II, Heidelberg, 1970.

Gorski, O., Majnarić, N., Grčko-hrvatski ili srpski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1983.

Graham, D. W, „Does Nature Love to Hide? Heraclitus B123 DK“, in: Classical Philology, 98, 2003., pp. 175-179.

Guthrie, W. K. C, „The Presocratic World-Picture” in: The Harvard Theological Review, Vol. 45, 1952, pp. 87- 104.

Hardy, E., Der Begriff der Physis in der Griechischen Philosophie, Erster Teil, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1884.

Heidegger, M., Einführung in die Metaphysik, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1983.

Heidel, W. A., “Πϵρὶ Φύσϵωϛ. A Study of the Conception of Nature among the Pre-Socratics” in Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 45, 1910.

Holwerda, D., Commentatio de vocis quae est ΦΥΣΙΣ VI atque usu praesertim in graecitate Aristotele anteriore, Groningen, 1955.

Homer, Ilijada i Odiseja, prev. T. Maretić, Matica hrvatska, Zagreb, 1961.

Homer, Odyssey, преузето са сајта: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0135

Jeger, V., Teologija ranih grčkih filozofa, Službeni glasnik, Beograd, 2007.

Kaluđerović, Ž., Helensko poimanje pravde, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad, 2010.

Kirk, Heraclitus. The Cosmic Fragments, Cambridge University Press, London/New York,1954.

Liddell, H. G., Scott, R., An Intermediate Greek-English Lexicon. Преузето са сајта: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Dfu%2Fsis

Lovejoy, О., „The Meaning of Φυσις in the Greek Physiologers“, in: The Philosophical Review,Vol. 18, 1909, pp. 369-383.

Miljević, A., „Оdrеđеnjе živоtnе snаgе u Hоmеrоvim еpоvimа”, u: Gоdišnjаk Filоzоfskоg fаkultеtа u Nоvоm Sаdu, 42, 2017., 47-58.

Мilјеvić, A., „Physis u filоzоfiјi Мilеćаnа”, u Аrhе, 30 , 2018, str. 213-229.

Miljević, А., Kaluđerović, Ž., „Filozofska osnova Parmenidova stiha“, u: Filozofska istraživanja, , 147, 2017, str. 597-613.

Myres, J., The Political Ideas of Greeks, The Abingdon Press, New York, 1927.

Patzer, H., Physis: Grundlegung zu einer Geschichte des Wortes, Steiner, Wiesbaden, 1993.

Steinthal, H., Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römer, mit besonderer Rücksicht auf die Logik, Ferd. Dümmler`s Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1883.

Tatalović, N., „Niče i problem ‘metafizike’”, u Velikani filozofskih nauka, knj. 4, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd, 2018/19, str. 113-123.

Фемић-Касапис, Ј., Порекло термина φύσις, οὐσία ὑπόστασις и њихов семантички развој од најранијих помена до црквeних отаца, ПБФ, Београд, 2010.