SARTROVO ZASNIVANJE FENOMENOLOŠKE ONTOLOGIJE

Glavni sadržaj članka

MARICA RAJKOVIĆ

Apstrakt

Osnovna namera autora teksta izražena je kroz pokušaj da se objasni važno polazištefilozofije Žan-Pol Sartra – pitanje zasnivanja fenomenološke ontologije. Ovaj pokušaj ćese sprovesti kroz dva segmenta rada: u prvom će se osvetliti Sartrov pojam fenomena, da bi seu drugom segmentu prešlo na određenje zasnivanja fenomenološke ontologije, ključnog mestaSartrove celokupne filozofije. Osvetljavanje ovog misaonog poduhvata nije moguće bez osvrtana filozofske ideje koje su na taj poduhvat imale jasan i značajan uticaj – značaj Dekartovog cogitaza ispitivanje svesti, Kantov pojam transcendentalne apercepcije, misaoni novum Hegelovogodređenja pojave i Huserlovo zasnivanje fenomenologije sa zadatkom: „ka sâmim stvarima“.Sartrova fenomenološka ontologija nikla je na tlu koje je neodvojivo od pomenutih filozofihideja, preciznije – na tlu neodvojivom od konstruktivne kritike tih ideja. Takva kritika omogućilabi pristup onom istinitom.

Detalji članka

Kako citirati
RAJKOVIĆ, M. (2015). SARTROVO ZASNIVANJE FENOMENOLOŠKE ONTOLOGIJE. Arhe, 7(14). https://doi.org/10.19090/arhe.2010.14.%p
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI