GADAMEROVA HERMENEUTIČKA ONTOLOGIJA

Glavni sadržaj članka

Nikola Tatalović

Apstrakt

Rad nastoji da pokaže da je Gadamerovu izgradnju filozofske hermeneutike moguće razumeti jedino s obzirom na ono mesto na kome se ona pokazuje kao hermeneutička filozofija. Jedino ukoliko se ona misli kao hermeneutička ontologija iskustvo umetničkog dela i povesti pokazuju se formama hermeneutičkog iskustva kao samog ljudskog iskustva. U protivnom se Gadamerova misao svodi na teoriju koja insistira na konačnosti razumevanja kao na nečemu što onemogućava spoznaju same stvari, a ne kao na same uslove mogućnosti spoznaje, načina na koji jeste sama stvar. Time se zapravo neuvažava spekulativna struktura jezika na kojoj Gadamer insistira, zanemaruje se samoprikazivački karakter bitka.

Detalji članka

Kako citirati
Tatalović, N. (2013). GADAMEROVA HERMENEUTIČKA ONTOLOGIJA. Arhe, 9(17). https://doi.org/10.19090/arhe.2012.17.%p
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI
Author Biography

Nikola Tatalović, Filozofski fakultet, Novi Sad

Faculty of Philosophy, Novi Sad