PLATONOV „PARMENID“: VEŽBA U BESPUĆENJU

Glavni sadržaj članka

NIKOLA TATALOVIĆ

Apstrakt

Autor u radu analizira drugi deo Platonovog dijaloga Parmenid sa ciljem da pokaže da dijalektička vežba koja se ovde provodi ima za cilj da ukaže na zajedničko tlo elejskog učenja o biću i sofističkog načina mišljenja – logika onoga ili-ili. Te da Platon imanentnom kritikom date logike otvara novo područje filozofskog istraživanja koje polazi od višestrukosti iskazivanja temeljnih pojmova filozofije.

Detalji članka

Kako citirati
TATALOVIĆ, N. (2017). PLATONOV „PARMENID“: VEŽBA U BESPUĆENJU. Arhe, 13(25), 201–222. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.25.201-222
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Aristotel, Metafizika, Paideia, Beograd 2007.

Cherniss, H., The Riddle of the Early Academy, University of California Press, New York, 1962.

Cornford, F. M., Plato and Parmenides. Parmenides’ Way of Truth, and Plato’s Parmenides, The Library of Liberal Arts, Indianapolis/New York, 1939

Diels, H., Predsokratovci: Fragmenti I, Zagreb, 1983.

Dorter, K., „The Theory of Forms and Parmenides I“, u: Essays in Ancient Greek Philosophy, State University of New York Press, 1989.

Gadamer, H.-G., „Hegel i antička dijalektika“, u: Hegelova dijalektika, Plato, Beograd, 2003., str. 9-38

Gadamer, H.-G., „Platonov Parmenid i njegov kasniji utjecaj“, u: Platon, Parmenid, Demetra, Zagreb, 2002., str. 243-264

Krämer, H., Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Ontologie, Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1959.

Krämer, H., Platonovo utemeljenje metafizike. Studija o Platonovu nepisanom učenju i teorija počela, Demetra, Zagreb, 1999.

More, E. P., „The Parmenides of Plato“, u: Philosophical Review, Vol. 25, No. 2., 1916.

Owen, G. E. L. „Eleatic Questions“, u: Logic, Science, and Dialectic, Cornell University Press, Ithaca/New York, 1986.

Owen, G. E. L. „Plato on Not-Being“, u: Logic, Science, and Dialectic, Cornell University Press, Ithaca/New York, 1986.

Palmer, A. J., Plato’s Reception of Parmenides, Clarendon Press, Oxford, 1999. Platon, Država, BIGZ, Beograd, 1993.

Platon, Fileb, u: Dijalozi Teetet i Fileb, Naprijed, Zagreb, 1979 Platon, Parmenid, Demetra, Zagreb, 2002.

Platon, Sofist, u: Kratil, Teetet, Sofist, Državnik, Plato, Beograd, 2000. Platon, Teetet, u: Kratil. Teetet. Sofist. Državnik, Plato, Beograd 2000. Vlastos, G., „Degees of Reality in Plato, u: Platonic Studies, Princeton, 1973.

Vlastos, G., „The Third Man Argument in the Parmenides“, u: The Philosophical Review, Vol. 63, No. 3 (Jul., 1954), pp. 319-349

Žunjić, S. Aristotel i henologija, Prosveta, Beograd, 1988.