ПРИЛОГ РАЗУМЕВАЊУ НАДРАЦИОНАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПЛАТОНОВЕ СПОЗНАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ – Анализа одреднице θέα –

Glavni sadržaj članka

МИХАИЛО СТОЈАНОВИЋ

Apstrakt

: Истраживачки пројекат се у раду излаже у три фазе. У уводном се даје кратка абревијација становишта поводом проблема Добра унутар Платонове метафизике. У другом делу се уводи одредница θέα, дефинише њено семантичко поље у ширем смислу и разлаже улога у систему Платонове философије. Овде настојимо показати да се кроз смисао овог појма долази до централних момената учења. Консеквентно, θέα се показује као интегрални део Платоновог система.  У трећем делу се у историјско-философском смислу разматрају садржинска одређења одреднице θέα. На основу датих анализа истраживачки рад настоји да пружи известан новум у погледу егзегезе Платонових текстова, а овај се примарно односи на приступ проблему Добра. Уместо учесталог онтолошког третмана (када се одредници таксативно приписују особине), овде нудимо гносеолошки угао у разумевању. Резултати истраживања указују на блискост између доминантнe религијскe институцијe антике (култ Елеусине) и спекулативног система Платонове метафизике.

Detalji članka

Kako citirati
СТОЈАНОВИЋ, М. . (2022). ПРИЛОГ РАЗУМЕВАЊУ НАДРАЦИОНАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПЛАТОНОВЕ СПОЗНАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ: – Анализа одреднице θέα –. Arhe, 18(36), 99–127. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.99-127
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

ПЛАТОН

Изворни текстови:

Plato, Republic, у Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

Plato, Epistles, у Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

Plato, Phaedo, у Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

Plato, Timaeus, у Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

Plato, Symposium, у Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press.1903.

Plato, Phaedrus, у Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

Преводи Државе

Platon, Država (preveli dr Albin Vilhar i dr Branko Pavlović), BIGZ, Beograd, 2002.

Plato, Republic (preveo Benjamin Jowett), Barnes and Nobles, New York, 2005.

Plato, The Republic of Plato (preveo Allan Bloom), Basic Books, USA, 1991.

Plato, Republic (preveo Tom Griffith), Cambridge University Press, UK, 2003.

Plato, Republic (preveo C. D. C. Reeve), Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis / Cambridge, 2004.

Plato, The Republic of Plato II (уредио: James Adam), Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Остала Платонова дела у преводу:

Platon, Gozba, у Ijon; Gozba; Fedar, BIGZ, Beograd, 1979.

Platon, Fedar, у Ijon; Gozba; Fedar, BIGZ, Beograd, 1979.

Platon, Fedon ili o duši, Zadruga Profesorskog društva, Beograd, 1937.

Platon, Pisma, Tanesi, Beograd, 2012.

Platon, Timaj, Mladost, Beograd, 1981.

Platon, Parmenid, Kultura, Beograd, 1959.

Platon, Zakoni, Naprijed, Zagreb, 1974.

Остала навођена литература:

Aeschines, On the Embassy, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1919.

Aeschylus, Prometheus Bound, Cambridge, Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.

Aishylos, Okovani prometej, Beograd, Gutembergova Galaksija, 2002.

Beekes, R. S. P., Etymological dictionary of Greek, Brill, 2009.

Buetler, R., Plutarchos von Athen, R. E. 21, 1951.

Bučan, D., “Thinkable and Unthinkable”, Synthesis Philosophica, 62, 2/2016.

Caston, V., “Epiphenomenalisms, Ancient and Modern”, The Philosophical Review, 106(3), 1997.

David Whitehead, “Xenocrates the Metic”, Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge, 124. Bd., H. 3/4 , 1981.

De Vogel, Rethinking Plato and Platonism, Mnemosyne, Supplement 92, E. J. Brill, 1986.

Dorter, K., Form and the Good in Plato’s Elatic Dialogues, University of California Press California, 1994.

Evans, N. A., „Sanctuaries, Sacrifices, and the Eleusinian Mysteries“, Numen Vol. 49, Fasc. 3, 2002.

Iamblichus, De Communi Mathematica Scientia (ed. N. Festa), Stanford University Library, California, 1891.

Ferber, R., Platos Idee des Guten, Academia Philosophical Studies 2, Dritte Auflage, Academia Verlag, St. Augustin 2015.

Fine, G., “Knowledge and Beliеf in Republic V-VII”, Epistemology (Stephen Everson, ed), Cambridge 1991.

Gosling, J. B. C., Plato, Routledge and Keegean Paul, 1973.

Granieri, R., “Xenocrates and the Two-Category Scheme”, De Gruyter, Apeiron, 2019.

Halfwassen, Ј., Der Aufstieg zum Einen, Beiträge zur Altertumskunde 9, Stuttgart 1992.

Harward, J., „The doctrine of the soul in Plato and Aristotle“, Australasian Journal of Psychology and Philosophy, 5 (2), 1927.

Herodotus, Histories, Cambridge, Harvard University Press, 1920.

Karasmanis, V., „Soul and body in Plato“, International Congress Series Vol. 1286, 2006.

Kramer, H., Platonovo utemeljenje metafizike, Demetra, Zagreb, 1997.

Plotin, Eneade (3), Beograd, Književne novine, 1984.

Plotin, Eneade (4), Beograd, Književne novine, 1984.

Plutarch, Quaestiones Convivales (Plutarch's Morals), Cambridge, Press Of John Wilson and son, 1874.

Proclus, The commentaries of Proclus on the Timaeus of Plato in five books (trans. Thomas Taylor), Andesite Press, 2015.

Proto-Indo-European Etymological Dictionary A Revised Edition of Julius Pokorny’s Indogermanisches Etymologisches, Wörterbuch Indo-European Language Revival Association, 2007.

Schibli, S., “Xenocrates' Daemons and the Irrational Soul”, The Classical Quarterly, New Series, Vol. 43, No. 1 (1993)

Scott, A., “Origen's Use of Xenocrates of Ephesus”, Vigiliae Christianae, Vol. 45, No. 3, Sep., 1991.

Theophrastus, Metaphysics (Ross, W.D. and F.H. Fobes), Oxford, Clarendon Press, 1929.

Valpy, A. John; Barker, E. Henry, “Extracts from some of the lost Works of Aristotle, Xenocrates, and Theophrastus”, The Classical Journal, Vol. 10, 2013.

Xenophon, Hellenica, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1921.

Zeller, E., Plato and the Older Academy, Longmans, Green, 1876.