KAUZALNOST I DETERMINIZAM U DEKARTOVOJ FILOZOFIJI

Glavni sadržaj članka

Zoran Dimić

Apstrakt

Cilj ovog rada je problematizacija nekih važnih momenata u razvoju rano-moderne debate o kauzalnosti, te takođe, problematizacija teorijskog i naučnog konteksta ovog problema, koji se pokazuje kao određujući za Dekartove odgovore na gore pomenuta  pitanja. Uz to, želeli bismo da pokažemo da razvoj rano-moderne debate o kauzalnosti otkriva da su, generalno govoreći, pojedinačni odgovori, njihova logička nedoslednost i pojmovne teškoće, takođe, bili determinisani njenim neposrednim kontekstom. Prema Dekartu postoji samo jedan istinski uzrok – delatni. On istovremeno usvaja dva različita tipa delatnog uzroka. Postoje posebni i jedan opšti uzrok. Dekart dodeljuje bogu status opšteg uzroka, koji, na neki način, garantuje postojanost sveukupnog kretanja u prirodi.  Prema tome, jedini istinski i pravi uzrok–pokretač, jedini aktivni uzročnik promena koje se zbivaju u prirodi je bog. Ovakav pojam uzroka dao je potpuno novo značenje fizičkom svetu. Stoga zaključujemo da je determinizam, zapravo, najvažnija posledica Dekartove teorije o kauzalnosti.

Detalji članka

Kako citirati
Dimić, Z. (2013). KAUZALNOST I DETERMINIZAM U DEKARTOVOJ FILOZOFIJI. Arhe, 9(17). https://doi.org/10.19090/arhe.2012.17.%p
Sekcija
TEMA BROJA