DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost i usamljenost kod Martina Bubera

Main Article Content

DRAGAN PROLE

Abstract

Filozofski prodor Buberovog dijaloškog principa ogleda se u reviziji ontološ- ke sukcesije. Ona tvrdi da neposrednost čulne raznolikosti, odnosno konkretnog, ali nedovoljno određenog sveta opaženih objekata prethodi naučnom i filozofskom načinu posmatranja. Inverzi- ja ontološke sukcesije na temelju dijaloga vodi ka tezi, da svako filozofsko izlaganje (kao i svaki naš susret sa svetom objekata) u sebi nosi pečat dijaloga. Međutim, kada se Buberova određenja odnosa Ja-Ti i Ja-Ono misle na planu konkretnog iskustva, postavlja se pitanje da li je nepomir- ljiva napetost među njima doista održiva, te da li Buberova revizija dijaloga može podneti kon- kretne posledice njihove rascepljenosti?

Article Details

How to Cite
PROLE, D. (2007). DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost i usamljenost kod Martina Bubera. Arhe, 4(7). https://doi.org/10.19090/arhe.2007.7.%p
Section
STUDIES AND INQUIRIES

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >> 

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.