NIČE KAO IDEOLOG ŽIVOTA

Ključne reči: Niče, fašizam, afirmacija života, kritika dekadencije, ideologija života, bioetika, kritika ideologije života

Apstrakt

Fridrih Niče je poznat po svojoj radikalnoj kritici predrasuda i idola kojima je uvelikoj meri podlegla tradicionalna filozofija. Međutim, autor želi da ukaže na ideološku pozadinusame Ničeove filozofije: ona se sastoji u jednostranoj koncepciji života. Život je glavniidol kojem je danak platio dionizijski mislilac – to je provokativna teza ovog rada. Pokazaće seda, uopštavajući „pozitivne“ crte života kao što su zdravlje ili snaga, Niče iz vida gubi da su ione navodno „negativne“ (npr. bolest, slabost) takođe sastavni deo fenomena života, a ne njegovakontradiktorna suprotnost. Na kraju rada se povlači paralela sa bioetikom kao disciplinom promišljanja kvaliteta života. I ona je pod uticajem ideologije života, jer ne preispituje njegoveproblematične strane. Stoga „idol života“ mora biti podvrgnut kritičkoj proveri.
Sekcija
TEMA BROJA