ANTI-FILOZOFIJA ILI META-FILOZOFIJA? IMPLIKACIJE VITGENŠTAJNOVOG STAVA PREMA FILOZOFIJI

Glavni sadržaj članka

DAMIR SMILJANIĆ

Apstrakt

U sledećem članku će se diskutovati implikacije Vitgenštajnovog stava prema fi lozofi ji. Razmatraće se pitanje da li je njegov stav samo negativan i povlači li negaciju fi lozofi je za sobom – ili iz njega sledi pogled na fi lozofi ju koji u njoj vidi samostalnu teoretsku aktivnost. Na kraju se, polazeći od diskusije paragrafa 121 iz Filozofskih istraživanja, razmatra mogućnost da se pregledno prikazivanje jezičkih igara u fi lozofi ji kao zadatak dodeli metafi lozofi ji kao zasebnoj disciplini koja izbegava identifi kaciju sa fi lozofskim stanovištima.

Detalji članka

Kako citirati
SMILJANIĆ, D. (2015). ANTI-FILOZOFIJA ILI META-FILOZOFIJA? IMPLIKACIJE VITGENŠTAJNOVOG STAVA PREMA FILOZOFIJI. Arhe, 6(11). https://doi.org/10.19090/arhe.2009.11.%p
Sekcija
TEMA BROJA

Najčitanije od istog autora