FRIDRIH NIČE: SOKRAT I DEKADENCIJA

Glavni sadržaj članka

LAZAR ATANASKOVIĆ

Apstrakt

Ovaj rad tematizuje problem karakterizacije Ničeovog Sokrata kao dekadenta, pokušavajući da pokaže kako Ničeov Sokrat nije mogao biti dekadent od samog početka Ničeove misli, i kako on to tek „postaje“ sa uvođenjem pojma dekadencije u Ničeovu zrelu misao. Posebna pažnja posvećena je hronologiji pojavljivanja pojma dekadencije i definisanju ovog pojma kod Ničea, kako bi se mogao zadobiti odgovarajući horizont iz koga je tek moguće razumeti Ničeovog Sokrata kao dekadenta. Takođe, izlaganje insistira na tome da je nemoguće isključivo preko Ničeove tematizacije Sokrata valjano razumeti pojam dekadencije, čijim razvićem ideja Sokrata, i njegova simbolička funkcija u Ničeovoj misli, zadobija potpuno novo mesto i značenje.

Detalji članka

Kako citirati
ATANASKOVIĆ, L. (2015). FRIDRIH NIČE: SOKRAT I DEKADENCIJA. Arhe, 11(21), 81–93. https://doi.org/10.19090/arhe.2014.21.81-93
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Lazar Atanasković, „Ničeov protiv-sistem“, u ARHE, Časopis za filozofiju, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad, godina X, br. 20/2013, str.162-173.

Žil Delez, Niče i filozofija, PLATO, Beograd 1999. Prev. Svetlana Stojanović.

Walter A. Kaufmann, Journal of the History of Ideas Vol. 9, No. 4, Arthur O. Lovejoy at Seventy-Five: Reason at Work (Oct., 1948), pp. 472-491 Published by: University of Pennsylvania Press.

Fridrih Niče, Ecce Homo, PARTENON, Beograd, 2009. Prev. Vladimir Ćorović.

Fridrih Niče, Tako je govorio Zaratustra, BONART, Nova Pazova, 2002. Prev. Milan

Ćurčin.

Fridrih Niče, Rođenje tragedije, DERETA, Beograd, 2001. prev. Miloš N. Đurić.

Fridrih Niče, Sumrak Idola, ČIGOJA ŠTAMPA, Beograd, 2005. Prev. Dragomir Perović

Đani Vatimo, Subjekat i maska, IZDAVAČKA KNJIŽARNICA ZORANA STOJANOVIĆA, Novi Sad, 2011. Prev. Saša Hrnjez.