AGORA FILOZOFSKOG DUHA

TRIDESETI BROJ ČASOPISA ARHE

  • STANKO VLAŠKI Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: filozofska periodika, časopis za filozofiju Arhe, temporalnost, razvoj, kontinentalna filozofija

Apstrakt

Autor u tekstu prikazuje odlike deceniju i po dugog rada časopisa Arhe nastojeći da njegovo zasnivanje sagleda u svetlu pitanja o onome što bi se moglo shvatiti kao imanentno filozofska svrhovitost angažovanja oko filozofske periodike uopšte. Kako se rad na filozofskoj periodici može promišljati kao jedan od aspekata otvaranja filozofije prema sopstvenoj razvojnosti i temporalnosti, Arhe može biti posmatran kao dijaloški medijum u kojem se permanentno subjektivira ono što je na novosadskom Odseku za filozofiju od samih početaka rada ove institucije poimano kao supstancijalnost filozofskog mišljenja. U tekstu se osvetljava kako je tokom godina profilisanje uređivačke politike časopisa Arhe značilo najvišu manifestaciju upravo tog procesa.

Reference

Arhe, Časopis za filozofiju, br. 1/2004. – br. 29/2018.
Hegel, G. W. F., [Najavljivanje Kritičkog časopisa], u Jenski spisi 1801 – 1807, Veselin Masleša, Sarajevo 1983., prev. A. Buha, str. 123-124.
Prole, D., „Istraživanje kao podrška nastavi filozofije: prva decenija časopisa Arhe“, u Filozofija i društvo, XXIV (2), 2013., str. 16-22.
Objavljeno
30. 04. 2019.
Sekcija
MEMORABILIJE