KONCEPT DIJALEKTIČKE KRITIKE FREDRIKA DŽEJMSONA

  • NEVENA JEVTIĆ Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: zapadni marksizam, dijalektička kritika, Džejmson, Hegel, Marks

Apstrakt

Rad nastoji da prikaže osnovnu strukturu Džejmsonovog koncepta dijalektičke kritike onako kako je on razvijen u delima Marksizam i forma i Političko nesvesno. Namera rada je da se pruži analiza svojevrsnog konstitutivnog dualizma, na osnovu koga Džejmson prilazi tradiciji dijalektičkog mišljenja, poput „filozofija – istorija“, „hegelijanstvo – marksizam“, „kritika – razumevanje“, te njegovog ukidanja. Polazeći od činjenice izvanredne analitičke moći ovog koncepta, rad nastoji da afirmiše Džejmsonov projekat revitalizovanja kritike kao neprevaziđenog načina marksističke intervencije unutar sveta kasnog kapitalizma.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

[Ed.] Kouvelakis, Sthatis / Bidet, Jaques, Critical Companion to Contemporary Marxism, Leiden, Boston, Brill, 2008.

Anderson, Perry, Considerations on Western Marxism,London, Verso, 1976.

Anderson, Perry, The Origins of Postmodernism, London, New York, Verso, 1999.

Džejmson, Fredrik, Marksizam i forma, Beograd, Nolit, 1974.

Džejmson, Fredrik, Političko nesvesno, Beograd, Rad, 1984.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Werke, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1971 - 1979.

Jameson, Fredric, Marxism and Form, New Jersey, Princeton, 1977.

Jameson, Fredric, The Hegel Variations, London, Verso, 2010.

Jameson, Fredric, Valences of the Dialectic, London, Verso, 2009.

Kant, Immanuel, Sämmtliche Werke, Leipzig: Leopold Voss, 1867 - 1868.

Losurdo, Domenico, Hegel and the Freedom of Moderns, Duke University Press, Durham and London 2004.

Marks, K., Engels, F., Sveta porodica, Beograd, Kultura, 1964.

Marx, K., Engels, F., „Nemačka ideologija“, „Prilog kritici Hegelove filozofije prava“ u: Glavni rodavi Marxa i Engelsa, Zagreb, Stvarnost, 1979.

Marx, Karl, Temelji slobode. Osnovi kritike političke ekonomije, Zagreb, Naprijed, 1977.

Steven Helmling, The Success and Failure of Fredric Jameson, Albany, State University of New York Press, 2001.
Objavljeno
05. 12. 2020.
Sekcija
TEMA BROJA