ANTIGONA I PROBLEM SLOBODE

Ključne reči: tragedija, rascep Duha, Hegelova i feministička interpretacija Antigone i Kreonta, politička akcija, sloboda

Apstrakt

Tema rada je interpretacija sukoba Antigoninog i Kreontovog principa u Sofoklovoj tragediji Antigona, u filozofsko-političkom kontekstu Antike, ali i savremenim interpretacijama. Rad se fokusira na Hegelovu interpretaciju tragičnosti tragičkog Antigone u Fenomenologiji duha, kao i na feminističke interpretacije koje Antigonu razumeju kao ženski princip u kojem se traga za ontološkim temeljem za vlastiti politički aktivizam. Međutim, prateći trag Hegelovog tumačenja Antigone, i sledeći Hegelovu ideju kritike prirodnog prava, pokušaće se prikazati da je Kreont taj koji predstavlja politički, demokratski princip, klicu iz koje će se dugim povesnim radom duha razviti moderna država sa svim svojim slobodama i pravima. S druge strane, Antigona, iako jednako legitiman princip kao i Kreontov, predstavlja pred-državni princip, nesvesnu supstanciju koja štiti zakone penata, prirodu, i predstavlja stub krvnih, rodovskih patrijarhalnih odnosa i, kao takva, mora da propadne i bude prevaziđena.

Objavljeno
05. 04. 2013.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI