ROMANTIZAM I ROMANTIČNA UMETNOST U HEGELOVOJ "ESTETICI"

Glavni sadržaj članka

STANKO VLAŠKI

Apstrakt

Izlaganje se vodi pitanjem o prirodi odnosa između Hegelovog poimanja romantične forme umetnosti kao umetnosti hrišćanskog sveta i njegove kritike centralnih aspekata poetike nemačkog romantizma kao duhovnog kretanja kojem je Hegel bio  savremenik. Nakon poređenja Hegelovog i romantičarskog sagledavanja potrebe za umetnošću i osvrta na Hegelovu karakterizaciju romantične forme ideala, autor pokušava da ukaže na mogućnost da su osnovi poetike nemačkog romantizma, a pre svega romantičarska teorija ironije, za Hegela pojmljivi i kao hrišćanski i kao nedovoljno hrišćanski. Oni su hrišćanski utoliko što se u njima radikalizuje svest o granicama same umetničke forme, a nedovoljno hrišćanski zbog toga što poopštavaju ograničenost te forme i ne dopuštaju ono što za Hegela jeste više ozbiljenje duha.

Detalji članka

Kako citirati
VLAŠKI, S. (2017). ROMANTIZAM I ROMANTIČNA UMETNOST U HEGELOVOJ "ESTETICI". Arhe, 13(26), 119–139. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.26.119-139
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Behler, E., „Natur und Kunst in der frühromantischen Theorie des Schönen“, in

Athenäum 2 (1992), S. 7-32.

Behler, E., Ironie und literarische Moderne, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1997. Beiser, F., Hegel, Routledge, New York and London 2005.

Benjamin, W., Kritika umjetnosti u njemačkom romantizmu, Naklada Jurčić, Zagreb 2007.

Bungay, S., Beauty and Truth. A Study of Hegel’s Aesthetics, Oxford University Press, Oxford 1984.

Gadamer, H.-G., Hegel i hajdelberški romantizam“, u Hegelova dijalektika, Plato, Beograd 2003., prev. E. Peruničić.

Gethmann-Siefert, A., Einführung in Hegels Ästhetik, Wilhelm Fink Verlag, München 2005.

Grlić, D., Estetika III – Smrt estetskog, Naprijed, Zagreb 1978.

Đivone, S., „Intelektualac“, u Fire, F. (prir.), Likovi romantizma, Clio, Beograd 2009., str. 243-278.

Hegel, G. V. F., Estetika I-III, Kultura, Beograd 1970., prev. N. Popović.

Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Ästhetik I-III, Werke XIV, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Mein 1986.

Hegel, G. W. F., Jenski spisi 1801 – 1807, Veselin Masleša, Sarajevo 1983., prev. A. Buha.

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije III, BIGZ, Beograd 1975., prev. N. Popović.

Hegel, G. W. F., Enciklopedija filozofijskih znanosti, Veselin Masleša-Svjetlost, Sarajevo 1987.

Hegel, G. V. F., Fenomenologija duha, Dereta, Beograd 2005., prev. N. Popović, red.

M. Todorović.

Hegel, G. W. F., Predavanja o filozofiji religije II, Naklada Breza, Zagreb 2009., prev.

K. Miladinov.

Lukacs, G., Teorija romana, Veselin Masleša – Svjetlost, Sarajevo 1990., prev. K. Prohić.

Novalis, Izabrana dela, Nolit, Beograd 2010., prev. B. Živojinović.

Novalis, Schriften. Zweiter Band. Das philosophische Werk I, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1965.

Novalis, Schriften. Driiter Band. Das philosophische Werk II, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1968.

Perović, M. A., Etika, Grafomedia, Novi Sad 2001.

Perović, M. A., Praktička filozofija, Grafomedia, Novi Sad 2004.

Prole, D., Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma, IKZS, Novi Sad

– Sr. Karlovci 2013.

Ritter, J./Gründer, K./Gabriel, G. (Hg.)., Historisches Wörterbuch der Philosophie VIII, Schvabe Verlag, Basel 1971-2007

Rutter, B., Hegel on the modern Arts, Cambridge University Press, Cambridge 2010 Schleiermacher, F. D. E., O religiji. Govori obrazovanima među njezinim

prezirateljima, Naklada Breza, Zagreb 2011., prev. Ž. Pavić. Schlegel, F., Kritike i fragmenti, Naklada Jurčić, Zagreb 2006., prir. J. Zovko.

Schneider, H., „Hegelova estetika – Metafizika i svršetak umjetnosti“, u Obnovljeni život (52) 1 (1997), str. 75-85.

Solger, K. W. F., Vorlesungen über Aesthetik, Brockhaus, Lepizig 1829.

Šlegel, F., Ironija ljubavi (Izbor iz dela), Zepter Book World, Beograd 1999., izabrao i preveo D. Stojanović.

Zafranski, R., Romantizam. Jedna nemačka afera, Adresa, Novi Sad 2011., prev. M. Avramović.

Zovko, J., Schlegelova hermeneutika, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1997.