OKRUTNOST, TEROR I CINIZAM Delez, Gatari i marksizam

Glavni sadržaj članka

ĐORĐE HRISTOV

Apstrakt

Rad prezentuje Delezovu i Gatarijevu univerzalnu istoriju iz Anti-Edipa sa ciljem osvrta na centralne momente ovog dela koji se nadovezuju na Marksove teze iz Grundrisse. Svrha rada je da pokaže na koji način Delez i Gatari preformulišu klasični marksistički problem ideologije u pitanje konstitucije subjektivnosti. Polazeći od Marksovog manuskripta o pretkapitalističkim formama proizvodnje iz Grundrisse prikazujemo tri različita režima koje Delez i Gatari formulišu: primitivizam, despotizam i kapitalizam, sa posebnim fokusom na poslednji i na formu subjektivnosti koju ovaj režim pretpostavlja. Konačno se u radu osvrćemo i na probleme sa kojima se Delezova i Gatarijeva istoriografija suočava.

Detalji članka

Kako citirati
HRISTOV, ĐORĐE. (2020). OKRUTNOST, TEROR I CINIZAM: Delez, Gatari i marksizam. Arhe, 17(33), 105–121. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.33.105-121
Sekcija
TEMA BROJA
Author Biography

ĐORĐE HRISTOV, Regenzburg, Nemačka

Regenzburg, Nemačka

Reference

Žil Delez i Feliks Gatari, Kapitalizam i Shizofrenija: Anti Edip, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovićam 1990.

Gilles Deleuze i Félix Guattari, Capitalisme e Schizophrénie: L‘Anti-Œdipe, Paris: Les Éditions De Minuit 1973.

Gilles Deleuze i Félix Guattari, Capitalisme e Schizophrénie: Mille Plateaux, Paris: Les Éditions De Minuit 1980.

Karl Marks, Osnovi kritike političke ekonomije (Ekonomski rukopisi 1857 – 1859), Prvi deo; u: Karl Marks i Fridrih Engels, Dela, XIX tom, Beograd: Prosveta 1979.

Jason Reed, The Age of Cynicism: Deleuze and Guattari on the Production of Subjectivity in Capitalism, u: Deleuze and Politics (ed. Ian Buchanan, Nicholas Thornburn), Edinburgh University Press 2008.

Fredric Jameson, „Marxism and dualism in Deleuze“, The South Atlantic Quarterly Vol. 96, Iss. 3, 1997, str. 393 – 417.