ONTOLOGIZACIJA BROJEVA

Glavni sadržaj članka

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ

Apstrakt

Autor u članku skicira osnovne parametre pitagorejske doktrine izložene u Aristotelovom corpus-u, posebno onaj njen deo koji govori da su „bića brojevi”, ili da ona „oponašaju” (mimesis) ili „reprezentuju” brojeve, pa do toga da su italski mislioci „pretpostavili da su elementi brojeva i elementi svih bića, te da je celo nebo harmonia i broj”. Razmatranje slojevitog pitagorejskog učenja pokazalo je da glavni stav njihove filozofije predstavlja teza da je broj bivstvo svih stvari. Interpretiranje i situiranje pitagorejskih postulata u tekstu provedeno je potom iz perspektive Stagiraninove kauzalne shematike, uz dva pitanja koja su se nametala: sa koliko uzroka su „operisaliˮ pitagorejci i o kojim uzrocima je reč? Autor, najpre smatra da su pitagorejci bili jedini od preparmenidovskih filozofa koji su u svom radu „baratali” sa dva uzroka. I zatim, dva uzroka kojim su se služili pitagorejci jesu materijalni i formalni uzrok. Na osnovu Aristotelovih beleški, konačno, može se zaključiti da oni daju primat formalnom uzroku u odnosu na, do tada neprikosnoveni, materijalni uzrok.

Detalji članka

Kako citirati
KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO . (2023). ONTOLOGIZACIJA BROJEVA. Arhe, 19(37), 221–244. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2387
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Aleksandrov, G. F., Bihovski, B. E., Mitin, M. B., Judin, P. F., Istorija filozofije I, Kultura, Beograd 1948.

Allen, R. E., (ed.), Greek Philosophy Thales to Aristotle, The Free Press, New York 1985.

Aristotel, Fizika, PAIDEIA, Beograd 2006.

Aristotel, Metafizika, PAIDEIA, Beograd 2007.

Aristotel, O nebu. O postajanju i propadanju, PAIDEIA, Beograd 2009.

Aristotel, Retorika, Naprijed, Zagreb 1989.

Aristotelis Opera, ex. rec. Immanuelis Bekkeri, ed. Acad. Regia Borrusica, I-V, Berlin 1831-1870. Novo izdanje je pripremio O. Gigon, Berlin 1970-1987. Svi Aristotelovi navodi sravnjivani su prema ovom izdanju.

Barnes, J., The Presocratic Philosophers I-II, Routledge & Kegan Paul, London, Henley and Boston 1979.

Bonitz, H., Aristoteles' Metaphysik I, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1982.

Bošnjak, B., Povijest filozofije, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1993.

Burkert, W., Weisheit und Wissenschaft: Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, Hans Carl, Nürnberg 1962.

Burnet, J., Early Greek Philosophy, The World Publishing Company, Cleveland and New York 1962.

Burnet, J. Greek Philosophy Thales to Plato, Macmillan and Co. Ltd., London 1953.

Cherniss, H., Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy, OCTAGON BOOKS INC., New York 1964.

Cornford, F. M., From Religion to Philosophy, Harper & Row, New York 1957.

Diels, H., Kranz, W., Die Fragmente der Vorsokratiker I-III, Weidmann, Zürich . Hildesheim 1985-1987.

Diels, H., Predsokratovci fragmenti I-II, Naprijed, Zagreb 1983.

Furley, D., The Greek cosmologists, Cambridge University Press, New York 2006.

Guthrie, W. K. C, A History of Greek Philosophy I, Cambridge University Press, Cambridge 1962.

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije I, BIGZ, Beograd 1975. Original Istorije filozofije I preuzet je sa Internet adrese: http://www.zeno.org/Philosophie/M/Hegel,+Georg+Wilhelm+Friedrich/Vorlesungen+%C3%BCber+die+Geschichte+der+Philosophie/Erster+Teil%3A+Griechische+Philosophie/Erster+Abschnitt.+Von+Thales+bis+Aristoteles/Erstes+Kapitel.+Von+Thales+bis+Anaxagoras.

Hegel, G. V. F., Nauka logike I, BIGZ, Beograd 1987.

Heidel, W. A., "The Pythagoreans and Greek Mathematics", u: D. J. Furley, R. E. Allen, Studies in Presocratic Philosophy I, Humanities Press Inc., New York 1970.

Herodot, Istorija, Dereta, Beograd 2009.

Huffman, C. A., "The Pythagorean tradition", u: A. A. Long (ed.), The Cambridge Companion to EARLY GREEK PHILOSOPHY, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Hussey, E., The Presocratics, Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis 1995.

Jeger, V., PAIDEIA, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1991.

Jamblih, Pitagorin život, DERETA, Beograd 2012.

Kaluđerović, Ž., Stagiranin, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci · Novi Sad 2018.

Kaluđerović, Ž., Jašić, O., „Pitagorejska i arapska recepcija ne-ljudskih živih bića”, u: Nova prisutnost, god. 13, br. 1, Zagreb 2015.

Kaluđerović, Ž., „Pitagorejska recepcija bivstva pravde”, u: ARHE, god. III, br. 5-6, Novi Sad 2006.

Kahn, C. H., Pythagoras and the Pythagoreans, Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis/Cambridge 2001.

Koplston, F., Istorija filozofije Grčka i Rim, BIGZ, Beograd 1991.

Laertije, D., Životi i mišljenja istaknutih filozofa, BIGZ, Beograd 1973. Original Života i mišljenja istaknutih filozofa preuzet je sa Internet adrese: http://www.mikrosapoplous.gr/dl/dl.html.

Mattéi, J.-F., Pitagora i pitagorovci, Jesenski i Turk, Zagreb 2009.

Morrison, J. S., "Pythagoras of Samos", u: The Classical Quarterly, Vol. 6, No. ¾. (Jul. - Oct., 1956).

Platon, Država, BIGZ, Beograd 1993. Original Države preuzet je iz: Platon, DER STAAT, Werke: in 8 Bd.; griech. u. dt., vierter band, Hrsg. von G. Eigler, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990.

Ross, W. D., Aristotle's Metaphysics I, Oxford University Press, Oxford 1997.

Santora, A., "Aristotle's Aporia about Being and the One: The Background, Discussion and Solution of a Metaphysical Dilemma". Internet adresa:

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/303396/Santoro_PhD2019.pdf?sequence=1.

Stace, W. T., A Critical History of Greek Philosophy, MACMILLAN AND CO., LIMITED, London 1950.

Vindelband, V., Istorija filozofije, BOOK & MARSO, Beograd 2007.

Najčitanije od istog autora

1 2 3 > >>