NIČEOVO POIMANJE HELENSKOG, JUDEO-HRIŠĆANSKOG, MODERNOG I BUDUĆEG ČOVEKA

Glavni sadržaj članka

NATAŠA S. MILOVIĆ

Apstrakt

Rad je posvećen istraživanju onog aspekta Ničeove misli na osnovu kog uobličavamo epohalni nivo njegovog kulturnofilosofskog stanovišta. Ono jeste specifično i zato što u Ničeovom delu nije izričito artikulisano, iako je on, pokazaćemo, i mislilac fundamenata kulture. Njegovo bavljenje fundamentima kulture bilo je spregnuto sa intervenisanjem u novovekovno stanje evropske kulture koja je, prema Ničeu, „ogrezla u nihilizamˮ. Utoliko, njegovo kulturnofilosofsko stanovište jeste presudno bilo oblikovano ispitivanjem porekla toga nihilizma i potragom za njegovim prevazilaženjem. Moment vezan za ispitivanje porekla nihilizma obeležio je Ničeov odnos prema judeo-hrišćanskom i modernom čoveku, dok je moment vezan za potragu za prevazilaženjem nihilizma obeležio njegov odnos prema helenskom i „budućem” čoveku. Taj dvostruki smer kretanja njegove misli spregnut je sa Ničeovim genealoškim metodom na osnovu kog opisuje „preistorijski rad čoveka na sebi samomˮ; kao i sa njegovim nastojanjem da pojmi povesno stanje čoveka svoga doba, koje prema njemu nije moglo biti sagledano iz postojećih kulturno interpretativnih okvira.

Detalji članka

Kako citirati
MILOVIĆ, N. S. . (2023). NIČEOVO POIMANJE HELENSKOG, JUDEO-HRIŠĆANSKOG, MODERNOG I BUDUĆEG ČOVEKA. Arhe, 19(37), 291–316. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2390
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Ar, M., Niče i metafizika, Fedon, Beograd 2021.

Delez, Ž., Niče i filozofija, Plato, Beograd 1999.

Deleuze, G., Negotiations, Columbia University Press, New York 1995.

Đurić, M., Niče i metafizika, Službeni glasnik, Beograd 2009.

Đurić, M., Putevi ka Ničeu, Službeni glasnik, Beograd 2009.

Hajdeger, M., Niče I, Fedon, Beograd 2009.

Hajdeger M., Predavanja i rasprave, Plato, Beograd 1999.

Huddleston, A., Nietzsche on the Decadence and Flourishing of Culture, A Dissertation Presented to the Faculty of Princeton University, 2012.

Kofman, S., „Niče i metafora”, Časopis Gradac, Niče, broj 152-153, priredio Novica Milić, Čačak 2004.

Neuhouser, F., “Geistige Gesundheit und kulturelle Pathologie bei Nietzsche”, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, vol. 68. no. 1, 2020.

Niče, F., Antihrist, Službeni glasnik, Beograd 2009.

Niče, F., Ecce Homo, Službeni glasnik, Beograd 2017.

Niče, F., Filozofija u tragičnom razdoblju Grka, Grafos, Beograd 1985.

Niče, F., Genealogija morala, Dereta, Beograd 2011.

Niče, F., Ljudsko suviše ljudsko: knjiga za slobodne duhove, Fedon, Beograd 2012.

Niče, F., Nesavremena razmatranja, Plato, Beograd 2006.

Niče, F., O koristi i šteti istorije za život, Svetovi, Novi Sad 2001.

Niče, F., Rođenje tragedije, Dereta, Beograd 2001.

Niče, F., S one strane dobra i zla, Dereta, Beograd 2011.

Niče, F., Tako je govorio Zaratustra, Mono & Mañana press, Beograd 2002.

Niče, F., Vesela nauka, Dereta, Beograd 2015.

Niče, F., Volja za moć, Prosveta, Beograd 1976.

Niče, F., Zora: misli o moralnim predrasudama, Dereta, Beograd 2005.

Prole, D., „Resantiman i demokratija. Ničeova radosna politika”, Zbornik radova Niče i kultura resantimana, priredio Dragan Prole, Adresa, Novi Sad 2017.

Smiljanić, D., „Prokleti instinkt osrednjosti! – Ničeov prilog negativnoj karakterologiji učenjaštva”, Zbornik radova Niče i kultura resantimana, priredio Dragan Prole, Adresa, Novi Sad 2017.

Šestov, L., Dostojevski i Niče, Slovo Ljubve, Beograd 1979.