POLITIČKA FILOZOFIJA TOME AKVINSKOG

Glavni sadržaj članka

MILENKO A. PEROVIĆ

Apstrakt

Autor izlaže osnovne stavove političko-filozofske koncepcije Akvinskog. U prvi plan stavlja odnos te koncepcije prema poimanju politike kod Aristotela i Avgustina, kao i prema cjelini njegove teološko-filozofske koncepcije. Na tom istraživačkom putu dokazuje da se koncepcija Akvinskog može najproduktivnije razumijeti kao apologija feudalno-hrišćanske slike svijeta.

Detalji članka

Kako citirati
PEROVIĆ, M. A. (2020). POLITIČKA FILOZOFIJA TOME AKVINSKOG. Arhe, 16(31), 7–14. https://doi.org/10.19090/arhe.2019.31.7-14
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Akvinski, Toma (1981), Izabrano djelo, Globus, Zagreb,

Akvinski, Toma (1990),Država, prijevod s latinskog izbornika i bilješke Tomo Vereš, Globus Zagreb.

Аквински, Фома (2006-2015), Сумма теологии (lat. Summa theologiae, Summa theologica), Издатель Савин С. А., Москва-Киев.

Akvinski, Toma (1993-4), Suma protiv pogana (Summa contra gentiles), preveo Augustin Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb.

Augustin, Aurelije (1982), O državi Božjoj, svezak prvi; s latinskog izvornika preveo Tomislav Ladan, Kršćanska sadašnjost, Zagreb.

Koplston, Frederik (1989), Istorija filozofije II: Srednjevekovna filozofija, Augustin-Skot, BIGZ, Beograd.

Maritain, Jacques (2011), Anđeoski naučitelj, Zagreb, Zadruga Enegram.

Vereš, Tomo, (1978), Iskonski mislilac, Dominikanska naklada „Istina“, Zagreb.

Vereš, Tomo (2001), Toma Akvinski i Jacques Maritain o demokraciji, Obnovljeni život 56/1: str. 7-21.