ONE, ΤΟ ΠΑΝ AND GOD

Main Article Content

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ

Abstract

In the article, the author examines Xenophanes's fragments, especially those referring to his understanding of god and his views on change and plurality. According to Aristotle, Eleatics denied the essentiality of any change and surrounding multitude. It may be the case that Colophonian did not intend to reject the multiplicity of the world, but it seems certain that he could not accurately portray his attitude towards the one god. This raises further questions about the very pattern of Stagirites' fourfold causal schematism, having in mind that without the existing multitude the notion of cause becomes meaningless. Corresponding to the superficial reception of the three fragments (DK21B27, DK21B29 and DK21B33) and the fact that earth and water are mentioned in them, it could be concluded that Xenophanes advocated the learning on the so-called material cause. Actually, all three passages describe that organic life came into being from the earth, which, in order to create living beings should also be moist. The arche of the cosmos is not the subject of analysis in these fragments since, conceptually viewed, it does not have a principle. Therefore, these fragments of the poet of Colophon do not have arche-like meaning; they rather reflect him suffering the consequences of being of Ionian origin. Finally, regardless of whether Xenophanes is considered from the "Eleatic" or the "Ionian" perspective, he stands beyond possible classification that would position him within Aristotle's learning on causes, due to the structural obstacles of his doctrine.

Article Details

How to Cite
KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO. (2024). ONE, ΤΟ ΠΑΝ AND GOD. Arhe, 20(40), 11–32. https://doi.org/10.19090/arhe.2023.40.11-32
Section
TOPIC OF THE ISSUE

References

Aristotel, Fizika, PAIDEIA, Beograd 2006.

Aristotel, Metafizika, PAIDEIA, Beograd 2007.

Aristotel, O duši, u: O duši. Parva naturalia, PAIDEIA, Beograd 2012.

Aristotel, O nebu, u: O nebu. O postajanju i propadanju, PAIDEIA, Beograd 2009.

Aristotel, Politika, Liber, Zagreb 1988.

Aristotel, Retorika, Naprijed, Zagreb 1989.

Aristotelis Opera, ex. rec. Immanuelis Bekkeri, ed. Acad. Regia Borrusica, I-V, Berlin 1831-1870. Novo izdanje je pripremio O. Gigon, Berlin 1970-1987. Svi Aristotelovi navodi sravnjivani su prema ovom izdanju.

Biblija, Sveti arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd 2007.

Bošnjak, B., Grčka filozofska kritika Biblije, Naprijed, Zagreb 1971.

Broadie, S., "Rational theology", u: A. A. Long (ed.), The Cambridge Companion to EARLY GREEK PHILOSOPHY, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Burnet, J., Greek Philosophy Thales to Plato, Macmillan and Co. Ltd., London 1953.

Cherniss, H., Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy, OCTAGON BOOKS INC., New York 1964.

Cherniss, H., "The Characteristics and Effects of Presocratic Philosophy", u: D. J. Furley, R. E. Allen, Studies in Presocratic Philosophy I, Humanities Press, New York 1970.

Cornford, F. M., From Religion to Philosophy, Harper & Row, New York 1957.

Diels, H., Kranz, W., Die Fragmente der Vorsokratiker I-III, Weidmann, Zürich . Hildesheim 1985-1987.

Diels, H., Parmenides Lehrgedicht, Druck und Verlag von Georg Reimer, Berlin 1897.

Diels, H., Predsokratovci fragmenti I-II, Naprijed, Zagreb 1983.

Dods, E. R., Grci i iracionalno, Službeni glasnik, Beograd 2005.

Finkelberg, A., "Studies in Xenophanes", u: Harvard Studies in Classical Philology. 1990. Vol. 93. (1990).

Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy I, Cambridge University Press, Cambridge 1962.

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije I, BIGZ, Beograd 1975. Original Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie preuzet je sa Internet adrese:

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Hegel,+Georg+Wilhelm+Friedrich/Vorlesungen+%C3%BCber+die+Geschichte+der+Philosophie/Erster+Teil%3A+Griechische+Philosophie/Erster+Abschnitt.+Von+Thales+bis+Aristoteles/Erstes+Kapitel.+Von+Thales+bis+Anaxagoras/C.+Die+Eleatische+Schule/1.+Xenophanes.

Heidel, W. A., "Hecateus and Xenophanes", u: The American Journal of Philology. 1943. Vol. 64, No.3. (1943).

Homer, Ilijada, Prosveta, Beograd 1968.

Hussey, E., The Presocratics, Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis 1995.

Jaeger, W., The Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford University Press, Oxford 1967.

Kaluđerović, Ž., „Aer kao arche”, u: ARHE, god. XVIII, br. 36, Novi Sad 2021.

Kaluđerović, Ž., „Aristotelov nepokretni pokretač”, u: Filozofski godišnjak, god. VI, br. 6, Banja Luka 2009.

Kaluđerović, Ž., „Bog i pravda u fragmentima Barda iz Kolofona”, u: Religija i tolerancija, Vol. VIII, No 13, Novi Sad, Januar-Jun 2010.

Kaluđerović, Ž., „Ono neograničeno načelo”, u: ARHE, god. XVIII, br. 35, Novi Sad 2021.

Kaluđerović, Ž., Delić, Z., „Razložnost homo mensure”, u: Pedagoška stvarnost, god. LXI, br. 4, Novi Sad 2015.

Kaluđerović, Ž., „Stagiraninova aitiologija”, u: Znakovi vremena, God. XVI, broj 59, Sarajevo 2013.

Kaluđerović, Ž., „Začetak „grčkog čuda”, u: ARHE, god. XVII, br. 34, Novi Sad 2020.

Kirk, G. S., Raven, J. E., The Presocratic Philosophers, Cambridge University Press, Cambridge 1957.

Kozlić, S., Filozofija prava, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2015.

Laertije, D., Životi i mišljenja istaknutih filozofa, BIGZ, Beograd 1973. Original Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων preuzet je sa Internet adrese: http://www.mikrosapoplous.gr/dl/dl.html.

Lesher, J. H., Xenophanes of Colophon . Fragments, University of Toronto Press, Toronto 1992.

Marías, J., History of Philosophy, Dover Publications, Inc., New York 1967.

Marković, M., Studije o religiji antike, Jasen, Nikšić 2001.

McKirahan, R. D., Philosophy Before Socrates, Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis/Cambridge 2010.

Niče, F., Filozofija u tragičkom razdoblju Grka, u: Spisi o grčkoj književnosti i filozofiji, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 1998. Original Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen preuzet je sa Internet adrese: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/PHG.

Platon, Sofist, u: Kratil. Teetet. Sofist. Državnik, ΠΛΑΤΩ, Beograd 2000. Original ΣΟΦΙΣΤΗΣ ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός preuzet je iz: Platon, THEAITETOS ⸳ DER SOPHIST ⸳ DER STAATSMANN, Werke: in 8 Bd.; griech. u. dt., sechster band, Hrsg. von G. Eigler, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970.

Ross, W. D., Aristotle's Metaphysics I, Oxford University Press, Oxford 1997.

Stace, W. T., A Critical History of Greek Philosophy, MACMILLAN AND CO., LIMITED, London 1950.

Wilamowitz-Moellendorff, U. v., Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache, Druck und Verlag von B. G. Teubner, Berlin und Leipzig 1905.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>