MARKSOV POJAM DIJALEKTIKE

Glavni sadržaj članka

Milenko A. Perović

Apstrakt

Iz sklopa vodećim razumijevanja pojma dijalektike u istoriji filozofije autor problematizujedijalektiku u Marksovom djelu. U prvi plan interpretacije se iz tog sklopa izvlači problemodnosa Marksovog prema Hegelovom pojmu dijalektike, što je zahtijevalo obimniju obradu idejedijalektike kod Hegela kao «kretanja samih stvari», momenta onoga logičkog i elementa filozofskespekulativne metode. S te osnove se tematizuje Marksov misaoni dug Hegelu, ali i ključni momentinjegovog vlastitog mišljenja, razvijanog najčešće upravo u kritičkim objekcijama na Hegelovufilozofiju. U tom se svjetlu pokazuje specifičnost Marksovog pojma dijalektike kao moći negativitetau samoj zbiljnosti, kao modela kritike ideologije i kao filozofsko-naučne metode.

Detalji članka

Kako citirati
Perović, M. A. (2007). MARKSOV POJAM DIJALEKTIKE. Arhe, 4(7). https://doi.org/10.19090/arhe.2007.7.%p
Sekcija
TEMA BROJA